Gazdasági program Nádasdnak a 2019-2024 évre

A település gazdasági helyzetét, a várható folyamatokat és a 2019-2024 év beruházásainak anyagi hatásait értékelve egy reálisnak látszó, fejlesztésekben visszafogott, az intézmények és a település működési feltételeinek fenntartására koncentráló tervet terjesztett a testület elé a polgármester, amelyet a képviselők elfogadtak. Természetesen mindenkinek lennének, lettek volna elképzelései egy-egy területen a gyorsabb fejlődésre, egy még élhetőbb település kialakítására, de a helyzet és a gazdasági környezet alakulása most a visszafogottabb tervezést támogatja. A terv alaposabb tanulmányozása azonban azt is mutathatja, hogy a visszafogott tervezés is bőven ad feladatokat, megvalósítása igen szép feladat. Az alábbiakban idézetekkel segítve összefoglalnánk a gazdasági tervet.

„Nádasd község Önkormányzatának 2019-2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait befolyásoló, meghatározó tényezők a következőkben foglalhatóak össze:

- A 2019-2024. évi önkormányzati forrásszabályozásban előreláthatólag továbbra is a feladatalapú normatív állami hozzájárulások és az SZJA visszajuttatások jelentik a meghatározó részt, valamint befolyásolja azt az évente befolyt helyi iparűzési adó.

- Az önkormányzat fenntartásában működő intézmények szakmailag elfogadható színvonalú működését egyre inkább nehezíti az a körülmény, hogy forrásaink nehezen növelhetők, míg a kiadásaink egyre nagyobbak. Problémát okozhat az óvoda létszámának folyamatos növekedése. Mindezekkel összhangban a saját bevételek területén tovább szűkül a mozgásterünk. A kormányzat a helyi adó növelésére ösztönzi az önkormányzatokat, de az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan kell megállapítani.

- Törekedni kell arra, hogy a településrendezési tervben kialakított építési telkek, vállalkozási területek kialakítása és érékesítése megvalósuljon.

- Tenni kell annak érdekében, hogy az intézményeink saját bevételei évről–évre egyenletes emelkedést mutassanak.”

A különböző területeken így a terv a következő célokat fogalmazza meg:

Oktatás: A megépülő mini bölcsőde a társulásban működtetett óvodához fog tartozni, várhatóan 7 bölcsődést tud fogadni. Ez azonban nem biztos, hogy meg tudja oldani a bővülő óvodai létszámból adódó gondokat, ezért tervezni kell az épület esetleges további bővítésével. Az óvoda tetőszerkezetének felújítása szükségessé vált.

Közigazgatás: A felújított és hét településsel közösen működtetett önkormányzati hivatalban a korszerű ügyfélszolgálat feltételeinek biztosítása a cél.

Közművelődés: Cél az „Együtt Nádasdért” Egyesület által működtetett intézmény működtetési feltételeinek biztosítása, és esetleg a bevételek növelése.

Sport: „Az önkormányzat fontosnak tartja az ifjúság testi fejlődését, ezért kiemelten foglalkozik a sporttevékenységek anyagi támogatásával, de önkormányzati kezdeményezésben pl. kültéri játszóterek, sporteszközök fejlesztése is tervezett.

Közlekedés, önkormányzati utak, járdák, közterületek: A karbantartás, folyamatos gondozás mellett cél a belterületi utak felújítása (sorrendben: Rákóczi, Dobó, Bajcsy-Zsilinszky utca), mezei utak, járdák rendbetételének folytatása, egy új járda kialakítása a tornaterem mellett az óvoda-bölcsőde jobb megközelíthetősége érdekében.  Egy önkormányzati Kft. létrehozása a közmunkaprogram minél hatékonyabb kihasználására, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra.

Temetők üzemeltetése: A két temető karbantartása, fejlesztése pihenő padokkal, virágokkal.

Épített és természeti értékek: Cél a római kori út feltárása, a már meglévő Mansio terveinek megvalósítása. A Cseresnyés-hegyi projekt folytatása pincerekonstrukcióval, bemutató helyek kialakításával.

Szociális és egészségügy: Az idősek napközi otthonának kialakítását segíteni, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás rendszerét javítani, a háziorvosi rendelő technikai feltételeinek javítása, rendelő épületrészének felújítása, esetleg új rendelő építése a központban. A gyógyszertár folyamatos működtetésének fenntartása.

Közüzemi szolgáltatások: Az elavult ívóvízhálózat és a szennyvízhálózat fokozatos felújítása, az épülő szennyvíztelep működési feltételeinek biztosítása, a bezárt szeméttelep rekultivációja, megújuló energiaforrások feltárása, használatba vétele. „Új kihívás a törvényi változással a lakosság és önkormányzat zöldhulladék kezelésének problémamegoldása”.

Településfejlesztés, közösségfejlesztés: A község lakosságszámának növelése, valamint a fiatalok helyben maradása érdekében építési telkek kialakítása. Szükséges a kialakított házhelyek minél rövidebb időn belüli értékesítése, minél szélesebb körű reklámmal, esetleg újabb letelepedési kedvezményekkel. Ezekkel összhangban cél a rendezési terv szerint házhelyek, vállalkozói övezet kialakítása, a helyi gazdálkodás biztosítása. Színvonalas rendezvényekkel folytatni a hagyományokat, építeni tovább a kisebb és nagyobb közösségeket.

Munkahelyteremtés: „A helyi munkahelyek ösztönzésének elősegítését az önkormányzat csak korlátozottan tudja előmozdítani. Ennek formája a területbiztosítás, a rendezési tervvel való összhang megteremtése lehet. De cél pl. a megalakuló önkormányzati Kft. tevékenységét úgy meghatározni, hogy munkáltatóként is szóba jöhessen (kisebb helyi üzem, helyi termék előállítás területén). Cél a kialakított vállalkozói övezetek kihasználása, hasznosítása.”

Adópolitika: Az önkormányzat a helyi adók területén új adók kivetését nem tervezi, de megvizsgálja annak lehetőségét, hogy felülvizsgálja a meglévő helyi adókat és mértéküket. Milyen adónemeket, milyen mértékkel és milyen célból változtathatna meg? Az iparűzési adó felülvizsgálata, ösztönző (vállalkozásbarát) adópolitika bevezetése.

-ML-