Közös szabályaink és a szankciók

Az októberi testületi ülés leginkább vitatott, átbeszélt napirendi pontja a közösségi együttélés szabályairól szóló helyi rendelet megalkotása volt. A testület elé terjesztett rendelet tervezet bevezetője alaposan indokol: „Az elmúlt években már több alkalommal felmerültek a lakóingatlanok területén, valamint a belterületi ingatlanok előtti zöldterületek és csapadékvíz-elvezető árkok elhanyagoltságából, a téli időszakban a járdák síkosság-mentesítésének elmaradásából eredő problémák. Sajnos a szabályok megalkotásával nem minden esetben érhető el a kívánt jogkövető magatartás, a cél elérése érdekében a közösségi együttélés szabályainak megszegőivel szemben szankció alkalmazására is szükség lenne. Jelenleg szabályozás nélküli terület ez, amelyre megoldásnak tűnik önkormányzati rendeletben szabályozni a közösségi együttélés alapvető szabályait és az azok elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket…. Létezik azonban több szabálysértési tényállás, vagy magatartás, amely a szabálysértési törvény, vagy más, magasabb rendű jogszabály által már szankcionált. Ilyen a köztisztaság védelméről szóló önkormányzati rendeletben a szennyvíz közterületre, vízelvezető árokba, kútba vezetésének tilalma…., vagy a közterületek tisztántartási kötelezettsége”. A helyi önkormányzatokról szóló törvény pedig előírja, hogy „ a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait.” Most ezeknek a szabályoknak egy egységes helyi rendeletbe foglalásával szeretne a képviselő-testület tovább segíteni, hogy településünk lakói számára tiszta, világos szabályokkal legyen még inkább élhető falu Nádasd.

A rendelet-tervezetet a testület „első olvasatban” tárgyalta októberben, valószínűleg decemberben lesz véglegesen elfogadva, addig még tovább finomítják az egyes területeket, az eljárási szabályokat és felsőbb jóváhagyás is szükséges lesz. Annyi azonban már most elfogadottnak látszik, hogy a jegyző lesz jogosult a közigazgatási bírság kiszabására, amelynek felső határa magánszemély esetében 100.000 Ft, cég esetében 1.000.000 Ft lehet. A cél azonban nem a büntetés lesz és fokozatosság elvének is érvényesülnie kell, tehát ha elég a figyelmeztetés, akkor nem szükséges a bírság.

Az elfogadott rendeletet részleteiben minden nádasdi háztartás meg fogja kapni, addig azonban legalább a rendezni kívánt területeket felsorolnánk:

  • Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybe vétele, pl. a hulladék kezelése a közszolgáltató joga, vagy pl. szippantott szennyvizet az önkormányzat által kijelölt közszolgáltató viheti el.
  • A köztisztaság fenntartása, ezen belül pl. a síkosság mentesítés, vagy a zöld területek rendben tartása.
  • Közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata, pl. járművek közterületen tartása, építési törmelékek közterületen tárolása.
  • Önkormányzati utak használata
  • Köztemetők és a temetkezés rendje
  • Környezet és zajvédelem
  • Állatok tartásának szabályai

A helyi rendelet életbe lépésének tervezett időpontja: 2021. január 1.

-ML-

Októberi testületi ülés

Az egész nyár és az addig eltelt őszi időszak legfontosabb polgármesteri munkáit foglalta össze Karvalits Zoltán polgármester az októberi testületi ülés első napirendi pontjában. Ízelítőül – hogy egy kis betekintés legyen a mindennapok hivatalos munkáiba – szerződéskötések a helyi civil egyesületekkel, megbeszélések az új szennyvíztisztító építésével, az egészségügyi szűrőbusszal, a tervezett hegyháti kerékpárúttal, a Nádasdok (elmaradt!) találkozójával kapcsolatban; Intézményfenntartói Tanács ülése az óvoda beszámolójáról, munkatervéről, a bölcsődei tervek előkészítő megbeszélései; egyeztető megbeszélések az orvosváltással kapcsolatban; termelői piacavató és a 30 éves Önkormányzatiság ünnepe rendezvények szervezése, lebonyolítása. Pályázati hiánypótlások; a helyi civil partnerséget bemutató programon való részvétel a résztvevő önkormányzati és egyesületi vendégeknek, egyéb pályázatokkal kapcsolatos folyamatos adminisztrációs és szervezési munkák…. Két témára a testület tagjai is rákérdeztek: A Nyugat-Dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás többmilliós büntetést szabott ki a nádasdi önkormányzatra, ebben az ügyben a polgármesteri beszámoló alapján tárgyalások után a Társulás együttműködő volt, maradhatott a kisebb összegű büntetés, az is elhalasztva 2021-re és részletekben megfizetve. A másik kérdés a polgármesteri hatáskörbe tartozó szociális támogatások mostani gyakorlatára érkezett. A megnyugtató válaszokat és az egész beszámolót a testület tagjai elfogadták.

Az elmúlt év védőnői munkájáról szóló írásbeli beszámolót is átnézték és elfogadták. Néhány téma kiemelve a beszámolóból: ebben az évben már a 7. osztályos fiúk is igényelhették a HPV elleni védőoltást, örvendetes, hogy a 20 fő hetedik osztályosból csak egy nem kérte. Szépen alakul a jövendő és már megszületett gyermekek létszáma a két védőnői körzetben az október 19.-i adatok alapján. A létszámok növekedést mutatnak, sok az új beköltöző!

A várandósok száma a tavalyi évben a két körzetben 12 fő volt, idén ez a szám 15 fő. A csecsemők száma 2019-ben 14 volt, míg 2020-ban 20. A kisgyermekek életkora szerint az 1-7 évesek tavaly 108 fő volt, míg idén 113főt jelent.

A védőnők által szervezett egyéb programok is sikeresek voltak (mentőtiszti előadás, baba-mama klub, egészségügyi szűrés), bár a mammográfiás szűrés csúszásban van. A koronavírus helyzet alaposan megnehezíti a munkát, hiszen pl. a családlátogatás sem megengedett, de eddig itt is megoldódott minden.

A fogászati beszámolót alapvetően a koronavírus-járványból adódó korlátozások határozták meg, hiszen a fokozott fertőzés veszély miatt a kritikus ellátási terültek közé tartozik. Így március közepétől csak sürgősségi ellátásokat és foghúzásokat végezhettek a rendelőben. Májustól teljes védőfelszerelésben ismét lehetett további kezeléseket is végezni, de eleinte nem volt elegendő ezekből, később beindulhatott a munka a szigorú előírásoknak megfelelően. Az iskolafogászat is elkezdődhetett szeptemberben, először az elmaradt kezelések rendezésével. Júniustól a fogászat is bekerült az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe, így a kezelések adatai felkerülnek ide, lekérdezhetőek és e-receptet is lehet kiadni. Júliustól Martinovné Pál Szilvai végzett dentálhigiénikusként bizonyos kezeléseket végezhet, így is tovább lehet csökkenteni a várakozási időket.

Ismételten megjelent kiírás a Nádasdért Kitüntetés ifjúsági díj pályázatára, a beadási határidő november 27. A Vasivíz Zrt. a bérleti –üzemeltetési szerződés alapján a Nádasd-Katafa térségi szennyvíz átemelő rendszer korszerű folyamatirányítását szeretné kiépíteni a tisztító megújításának beruházásával együtt. A 11 milliós beruházás a szennyvíz használati díjból kerülhet kivitelezésre, a testület a munkát megrendelte.

-ML-