A Kormány 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az 5. § (2) bekezdése és a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Kijárási korlátozás meghosszabbítására vonatkozó rendelkezések


1. § (1) A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Rendelet) elrendelt kijárási
korlátozás – annak visszavonásáig – meghosszabbodik.
(2) A Kormány – a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs jelentésének figyelembevételével –
hetente megvizsgálja a kijárási korlátozás fenntartásának szükségességét.


2. § A kijárási korlátozás meghosszabbított időszaka alatt a Rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a településen, illetve a fővárosi kerületben működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak
a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési – Budapest Főváros esetében a kerületi –
önkormányzat a Rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási
idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek látogathatják.


2. Húsvéti ünnepekre vonatkozó rendkívüli rendelkezések


3. § 2020. április 10. 00.00 órától 2020. április 13. 24.00 óráig terjedő időtartamra a települési – a fővárosi önkormányzat
által közvetlenül igazgatott terület esetében a fővárosi, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi – önkormányzat
rendelettel a település, illetve a fővárosi kerület vonatkozásában a kijárás korlátozására a Rendeletben foglaltaktól
szigorúbb szabályokat állapíthat meg. Az önkormányzati rendeletet a helyben szokásos módon történő kihirdetés
mellett olyan formában is közzé kell tenni, amely biztosítja, hogy a lakosság lehető legszélesebb köre értesüljön
a rendelet tartalmáról.


3. Hatályba léptető rendelkezések


4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
(3) A húsvéti ünnepekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó 3. § és a 6. § (2) bekezdése 2020. április 14-én hatályát
veszti.


4. Egyéb rendelkezések


5. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 6. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:


„6. § Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai
papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet és az üzemanyagtöltőállomás
kivételével a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben
(a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.”
(2) A Rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kormány e rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.”
6. § (1) Felhatalmazást kap a települési – Budapest Főváros esetében a kerületi – önkormányzat polgármestere – mint
a helyi önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdése alapján –,
hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket
betöltött személyek általi látogatásának a Rendeletben foglaltaktól eltérő szabályait.
(2) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere, a fővárosi önkormányzat által közvetlenül
igazgatott terület esetében a főpolgármester, egyéb fővárosi terület esetében a kerületi polgármester mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi közgyűlés hatáskörének a Katv. 46. § (4) bekezdése alapján
gyakorlója, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a Rendeletben foglaltaktól szigorúbb – a 3. § szerinti
időszakra vonatkozó – kijárási szabályokat.


7. § A Kormány e rendelet hatályát visszavonásig, de legfeljebb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök