Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola

Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola

9915 Nádasd, Vasúti út 5/3.

Telefon: 0694/548-110

Mobil:

Intézményvezető: 06 30 311 7085

Iskolatitkár: 06 30 312 1751

Élelmezésvezető: 0694/524-020

E-mail: iskola@nadasd.edu.hu

OM azonosító: 036650

Iskola honlapja: https://nadasd.edu.hu/

Iskolánk szép hagyományokkal rendelkező nyolc évfolyamos általános iskola. Fennállásunk óta törekeszünk a minőségi, színvonalas nevelő-oktató munkára. Mindennapjainkban hangsúlyos az örök emberi értékek átadása, a hagyományok tisztelete és újak teremtése. Hiszünk a közösség formáló erejében és a személyes példamutatásban. A folytonosság, stabilitás mellett igyekszünk a megújulásra, fejlődésre. Alapvető célnak tekintjük a felnőtt élet sikeressége szempontjából kiemelt fontosságú kulcskompetenciák fejlesztését, az egész életen át tartó tanulásra való felkészítést, a modern tapasztalati tanulásra alapozó tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazását. A 2009/2010-es tanévtől bevezettük az európai uniós normákra épülő kompetencia alapú, vagyis a készségek, képességek hatékony fejlesztésére irányuló oktatást három kompetencia területen: matematika, szövegértés, szövegalkotás és szociális és életviteli.

Különösen nagy fontosságú a kisiskolás korban elsajátított alapképességek és készségek, kulcskompetenciák fejlesztése, mert ezek a későbbi sikeres tanulás és munkába állás feltételeként szolgálnak.

Iskolánkban az idegen nyelvek közül a német nyelv oktatása folyik, az angol nyelvvel pedig szakköri formában ismerkedhetnek a tanulók. A nyelvtanításhoz korszerű nyelvi laborral rendelkezünk.

Az informatikai képzéshez modern eszközökkel felszerelt számítástechnika szaktantermünk van. Könyvtárunk kettős funkciót lát el. Iskolai és községi könyvtár egyben. A könyveken kívül a modern információhordozók gyarapítása is folyamatos.

Évről-évre bővítjük iskolai programunk kínálatát, figyelembe véve partnereink igényeit, elvárásait és lehetőségeinket. Hisszük, hogy minden kisgyermek tudásra vágyó, nyitott, jó szándékú és tehetséges valamiben. Ennek felismerése, megerősítése, fejlesztése a mi dolgunk. Iskolánk korszerű ismeretanyag-átadás mellett, hagyományos erkölcsi értékeket közvetít. Tanulóink érdeklődésének megfelelően biztosítjuk a környezeti kultúra és a helyi hagyományok ápolását, új hagyományok teremtését, a leszakadó tanulók felzárkóztatását, a tehetséges tanulók továbbfejlesztését. A délutáni élményt adó szabadidős színes foglalkozások közül minden tanuló érdeklődésének megfelelően választhat. Szervezünk különféle szakköröket, környezetvédelmi foglalkozásokat. Az egészséges életmódra nevelés keretében a rendszeres mozgás, sport megszerettetése érdekében tanórán kívüli sportfoglalkozásokat tartunk: futball, kézilabda, sport órákat szervezünk. Mindezt a sportcsarnoknak is beillő jól felszerelt tornateremben valósíthatjuk meg. Igyekszünk mindent megtenni, hogy diákjaink eredményesen szerepeljenek a különböző szaktárgyi és sportversenyeken, az elmúlt évek szép eredményeihez hasonlóan.

Iskolánkban 1996 óta színvonalas néptáncoktatás folyik, a Patrium Alapfokú Művészetoktatási Iskola keretében. A néptánc és a folklór ismeretek oktatása kezdetben szakköri formában indult, mára már azonban az alapfokú művészetoktatás szintjére emelkedett, és tagozatként működik. A tanulók erről a képzésről is bizonyítványt kapnak. Az oktatásban részesülő tanulók mozgáskultúrája, ritmusérzéke, színpadi megjelenése látványosan fejlődik. Erről évente több alkalommal a hazai közönség is meggyőződhet. Ezen kívül egyre többször mutatják meg tudásukat tágabb környezetükben, sőt megyénken kívül, de még határainkon túl is. Élményeiket gazdagítja a különböző néptáncos fesztiválokon való részvétel.

Az iskola tornaterme nemcsak sportcélokat szolgál, hanem egyéb rendezvényeknek is helyet ad.

Testvériskolánk van Erdélyben, Alsósófalván. Ez a kapcsolat már nemcsak a két iskola tanulói és nevelőtestülete között működik, hanem szorosabbá fonódott az évek folyamán, melyet megerősített a két település között létrejött testvér-megállapodás is.