A közösségi együttélés szabályai

„A szabály semmit sem ér, ha elhatározás-szerűen viseled, ha komoran és konokul csörömpöl rajtad; a szabály akkor jó, ha érzéseidbe ivódik és finoman, hajlékonyan támogat.” - Weöres Sándor

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei 1.

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy rendeleteit kis füzetecskében kiadja, hogy minden falunk béli ismerje a helyi „törvényeinket”. Most első alkalommal a legújabbal kezdjük.

ÚJ RENDELETE VAN NÁDASDNAK 2022. JANUÁR 1-től

Kivonat a Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (IX.29.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről.  

I. Fejezet

Az általános rendelkezésekben a rendelet hatálya alatt találjuk, hogy kire terjed ki, kit érint:

Minden 14. életévét betöltött természetes személyre és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki vagy amely Nádasd település közigazgatási területén az e rendeletben meghatározott, közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartások valamelyikét elköveti.

Tehát Nádasd közigazgatási területén (bel és külterületén) mindenkire érvényes!

Az Értelmező rendelkezésekben kerül kifejtésre, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás az a tevékenység, vagy mulasztás, vagy e rendelettel ellentételes állapot fenntartásában megnyilvánuló magatartás, amely nem minősül bűncselekménynek vagy szabálysértésnek, de ellentétes a közösségi együttélés szabályaival, azokat sérti vagy veszélyezteti és e rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásnak minősít.

 

Közigazgatási bírság és a helyszíni bírság

- E rendelet szabályainak megszegőjével, mulasztójával szemben természetes személyek esetén kétszázezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

- Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő, mulasztó elismeri a vétségét, vele szemben ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

- Figyelmeztetés alkalmazható, ha a rendeletben leírtak szerint kisebb vétséget elkövetővel szemben, ha ettől az intézkedésből kellő visszatartó hatás várható.

 

Eljáró hatóság és eljárási szabályok

 

  • A rendeletben leírtak szerint sértő magatartás miatt önkormányzati hatósági eljárás bejelentés vagy a hatóság részéről eljáró személy észlelése alapján hivatalból indul.
  • A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás miatti eljárás kizárólag hivatalból indítható, amely akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a magatartást természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet jelenti be.
  • A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás tanúsítása miatti közigazgatási hatósági hatáskör gyakorlását a Képviselő-testület a jegyzőre ruházza át.
  • A közösségi együttélés szabályait sértő magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági eljárás, a cselekményben megnyilvánuló közösségi együttélés szabályait sértő magatartás esetén a cselekmény elkövetésétől számított 30 napon belül, mulasztásban megnyilvánuló közösségi együttélés szabályait sértő magatartás esetén a jogszerű teljesítésre nyitva álló határidő lejártától számított 60 napon belül, jogellenes állapot fenntartásában megnyilvánuló közösségi együttélés szabályait sértő magatartás esetén a jogellenes állapot észlelésétől számított 60 napon belül indítható meg. Ha ezen határidőn belül nem indul eljárás vétség elévűl.
  • Eljárás megindítására irányuló bejelentést bárki tehet.

 

A közigazgatási bírság és a helyszíni bírság megfizetése

 

- Fiatalkorúval szemben nem lehet helyszíni bírságot kiszabni. Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az esetben lehet kiszabni, ha önálló keresete (jövedelme) vagy vagyona van.

- A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása, megszegése miatt kiszabott helyszíni bírságot a bírság kiszabását követő 15 napon, a közigazgatási bírságot – az elsőfokú határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül - a határozathoz mellékelt készpénz átutalási megbízáson vagy banki átutalással Nádasd Községi Önkormányzat 72100419-17503615 számú - bírság beszedési számlájára kell befizetni.

- A közigazgatási szankció mértékének megállapításánál figyelembe kell venni a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás súlyát. A szankciónak a jogsértés jellegével arányban kell állnia.

 

II. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIT SÉRTŐ MAGATARTÁSOK

Egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevétele

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közszolgáltatások igénybevétele körében:

- Aki a szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatást nem veszi igénybe, illetve a kommunális hulladékot nem a közszolgáltatónak adja át.

-  A gyűjtőedényt kihelyezésével akadályozza a jármű és gyalogos forgalmat,

- A gyűjtőedénybe a megengedett kommunális szilárd hulladékon kívül más oda nem illő hulladékot helyez ki.

- A temetőben a kijelölt hulladékgyűjtő helyre nem a temetőből származó hulladékot helyez el.

- A szelektív gyűjtőkonténerek mellé hulladékot helyez el,

- Saját tulajdonú ingatlanon települési szilárd hulladékot halmoz fel,

- Nem gondoskodik a tevékenysége révén keletkezett építési, bontási törmelék hulladékgyűjtő, vagy kezelő telepre, vagy külön építési törmelék lerakó helyre történő elszállításáról, vagy elszállíttatásáról,

- Az ingatlantulajdonos nagy darabos hulladékát (lom) közszolgáltatóval történő elszállíttatás céljából nem a közszolgáltató által, hirdetményben megjelölt helyre és időpontban helyezi ki.

- az ingatlantulajdonos, használó, aki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével és ártalommentes elhelyezésével nem az önkormányzat által kijelölt közszolgáltatót bízza meg.

 

A köztisztaság fenntartása

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos) aki

- Nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlannak - lakásnak és a lakás céljára használt más helyiségnek, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségnek - és az ezekhez tartozó területeknek a tisztaságáról, rendszeres takarításáról, rovarmentesítéséről és rágcsálómentesítéséről, valamint más egyéb kártékony élőlények (pl. spanyolcsiga) mentesítéséről, továbbá ingatlanán háztartási hulladékot, háztartási hulladékhoz hasonló hulladékot vagy egyéb (pl.: veszélyes) hulladékot halmoz fel,

- Nem gondoskodik a tulajdonában, használatában lévő akár bel-, akár külterületi ingatlan karbantartásáról, az allergén, és nem allergén gyomnak minősülő gyomnövényektől, gaztól való rendszeres mentesítéséről, kaszálásról, illetőleg az ingatlan aktív zöldterületét nem műveli, nem végez gyom- és gazmentesítést.

- Nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti, illetve melletti (saroktelek, magán- és közterülettel határos területek, valamint két úttal határos telekhatár mentén is) közterület (zöld sáv, járda, stb.) úttestig terjedő teljes területének, illetőleg járdaszakasz, járda hiányában, vagy ha a járda mellett zöld sáv is van az úttestig terjedő teljes terület gondozásáról, tisztán tartásáról, a fűfélék rendszeres kaszálásáról, vágásáról, EZEN TERÜLETEK KEZELÉSÉT GYOMIRTÓ SZER ALKALMAZÁSÁVAL VÉGZI.

- Nem gondoskodik az ingatlanokról, az ingatlan előtti illetve melletti (saroktelek esetén) járdaszakaszra, vagy fölé - járda hiányában, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület fölé - kinyúló ágak, bokrok nyeséséről, gallyazásáról, valamint ezen a területen lévő növények lehullott lombjának, és egyéb növényi részeinek takarításáról, összegyűjtéséről, elszállításáról oly módon, hogy az érintett járdaszakasz, területsáv biztonságos közlekedésre alkalmas legyen,

- Nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti, illetve melletti (saroktelek esetén) járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról,

- Nem gondoskodik a tulajdonában, használatában álló ingatlan előtti, illetve melletti (saroktelek esetén) az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, járda hiányában megfelelő szélességű területsáv, lépcsők folyamatos síkosság mentesítéséről,

- Az összerakott havat gyalogos közlekedési útvonalon, útkereszteződésben, úttorkolatban, kapubejárat elé, annak szélességében, tömegközlekedésre szolgáló jármú megállóhelyénél a jármű megállóhelyen és a járda között helyezi el,

- A csapadék-vízelvezető árokba eldugulás, rongálódás okozására alkalmas anyagot szór, önt, beleseper, vagy bevezet, szennyezett vizet vezet bele.

- Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a hulladék üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében az ingatlan tulajdonosa, aki nem gondoskodik

- építési terület és közvetlen környékének tisztán tartásáról és az úttestre, járdára való sárfelhordás, egyéb szennyezés folyamatos megszüntetéséről,

- az építési, bontási, tatarozási munkák, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenység végzése során arról, hogy a keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a környező növényzetet ne károsítsa.

 

A közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata

Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a közterületek rendjének, tisztaságának fenntartása és rendeltetésszerű használata körében, aki

- közterületet, azok építményeit, berendezéseit és felszereléseit rendeltetésüktől eltérően, engedély nélkül, vagy az engedélytől eltérő módon használ,

- közterület-használati engedély birtokában a közterületet úgy használja, hogy az zavarja a közterület más részeinek, a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát,

- a közterületen elhelyezett tárgyakat árusítási időn túl a közterületről nem távolítja el, valamint az általa használt közterületet nem tartja tisztán,

- hibaelhárítás kivételével közterületen gépjárművet javít, tisztít, vagy bont,

- építési munkával kapcsolatos létesítmény(eke)t, építmény(eke)t és törmelék(ek)et 24 órát meghaladó időtartamban közterület-használati engedély nélkül vagy attól eltérő módon elhelyez, tárol,

- a közterület bontásával járó közműépítési, javítási munkálatokra a munka megkezdése előtt a terület kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

- a közút területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút kezelőjétől kezelői hozzájárulást nem kér,

- a közutat a közterület kezelőjének hozzájárulása nélkül nem közlekedési célra veszi igénybe,

- közterületen szennyező anyagot (szemét, rongy, trágya, egyéb hulladék) oly módon szállít, hogy a közterület szennyeződik, s a szennyeződés előidézője a szennyezett közterületet nem tisztítja meg,

- közterületi elemeket megrongál, beszennyez,

- engedély nélkül zöldterületre gépjárművel behajt, parkol,

- közterületi névtáblát, házszámtáblát, szöveges ismertető táblát beszennyez, eltakar, jogosulatlanul kihelyez, leszerel, vagy megrongál,

- a közterületi hirdetőtábláról a lakosság részére kifüggesztett hirdetményeket eltávolítja.

 

Önkormányzati utak használata

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az önkormányzati utak (bel-, külterületi, továbbá zártkerti) használatával kapcsolatban az az ingatlan tulajdonos, földhasználó, aki:

- az ingatlan művelése, használata során az ingatlan-nyilvántartástól eltérően az út területét is igénybe veszi, művelésbe, használatba vonja,

- nem gondoskodik az úttal szomszédos ingatlan területén útsáv karbantartásáról,

- az önkormányzati földúton való közlekedése során járművével nyomvályút képez, illetve a jármű tartozéka (eke, borona stb.) vontatmánya mélyedést képez és az úthasználatot követően az út eredeti állapotát nem állítja helyre 24 órán belül.

 

A köztemetők és a temetkezés rendje

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki:

- síremlék fenntartási, gondozási kötelességének nem tesz eleget,

- a temetőben nem a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást tanúsít,

- a temetőbe gépjárművel - kivéve a temetkezési szolgáltatás ellátásához szükséges közlekedést, illetve a mozgásában korlátozott személyek szállítását biztosító gépjárműveket - behajt,

- sírhelyek gondozása során keletkezett szemetet a sírhelyek között vagy a temető egyéb területén helyezi el, tárolja,

- a temetési helyen történő építés, felújítás bontás során feleslegessé váló anyagokat a munkát végző vagy a temetési hely tulajdonosa 24 órán belül nem szállítja el, vagy a temető területén helyezi el,

- sorok közötti átjárást növényzet telepítésével akadályozza.

 

Környezetvédelem

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el aki

- az avar és kerti hulladékok nyílt-téri égetéséről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérő időpontban, továbbá az országos vagy megyei hatóság által elrendelt tűzgyújtási tilalmi időszakban, szeles időben, nedves, füstölő hulladékot éget,

- a szomszédos telken lévő épületektől 10 méter, saját telken lévő épülettől 5 m távolságon belül,

- a keletkező hő és füst által a környékben levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítva, az arra kijelölt helyeken kívül közterületen éget.

 

Közösségi együttélést sértő magatartást tanúsít az, aki a tüzelőberendezésében nem az arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot, ipari hulladékot, műanyagot, gumit, vegyszert, festékmaradékot, egyéb veszélyes hulladékot, vegyileg kezelt tűzifát éget, vagy az égetést egyébként jelentős füsthatással végzi, és ezzel szennyezni a környezetet.

 

Állatok tartása

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el az állattartás körében:

- aki a közterület tulajdonosának engedélye nélkül közterületen hobbi, vagy haszonállatot tart, legeltet, az ingatlanáról felügyelet nélkül kienged, vagy más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását nem akadályozza meg,

- aki a tulajdonában lévő vagy felügyelete alatt álló kedvtelésből tartott állat közterületre, vagy más tulajdonában lévő magánterületre való átjutását, kóborlását nem akadályozza meg,

- aki nem gondoskodik az állatok tartására szolgáló helyiség rendszeres takarításáról és fertőtlenítéséről, az állattartó épületekben és környezetükben a rovarok és rágcsáló rendszeres irtásáról,

- aki zárt rendszerű állattartás esetén nem gondoskodik a trágyalé zárt szivárgásmentes gyűjtéséről,

- aki az almostrágyát az ingatlan udvarán nem kiépített, elfolyás- és szivárgásmentes átmeneti gyűjtőben tárolja,

- aki nem gondoskodik az elhullott állat tetemének elszállításáról, ártalmatlanná tételéről.

 

         Karvalits Zoltán

           polgármester