Hétdombi Lovaspark Sportegyesület

Az egyesület célja a ló és a vele kialakult sokrétű kapcsolat (lovassport, lóverseny, szabadidős lovaglás, lovas turizmus, gyógyító lovaglás) népszerűsítése, széles körű elterjesztése. A tagok számára a versenysportba való bekapcsolódás feltételeinek megteremtése.

Az egyesület tevékenysége során vállalja a rendkívül gazdag magyar lovas hagyományok kulturális értékeinek feltárása, megőrzése érdekében a lovas sport, a ló és ember kapcsolatának, a ló ápolásának, tartásának megismertetését az ifjúsággal, felnövekvő nemzedékkel, és a társadalom lehető legszélesebb körében. Lovas sportok megismertetése, gyakorlása, és minél szélesebb körben lehetővé tétele a mindennapokban, akár a tömegsport jelleg megteremtéséig, továbbá a lovas versenysporthoz való bekapcsolódás, az abban való részvétel támogatása. A lóval való kapcsolatkialakítással, lovaglással gyermekek és felnőttek mentális, fizikai betegségeinek gyógyítása. A gyermekek, és tinédzserek szabadidejének értelmes, hasznos elöltése érdekében a lovas hagyományok megismertetése, programok, táborok szervezése, a felnövekvők értékrendjének pozitív befolyásolása, a lóval való kapcsolattartás, a ló körüli munkákba történő bevonással a fegyelem és a rend megtanítása, értékteremtő hatásának átadása. A fiatalok lovakról történő gondoskodásba való aktív bevonása, a természetünk, környezetünk szeretetére, tiszteletére való tanítás. A környezetvédelem területén közreműködik az egyesület a környezettudatos nevelésben, ismeretterjesztésben. Aktívan közreműködik a közterületek tisztaságának megteremtésében és megóvásában. Kiemelten fontosnak tartja a természetes és épített környezet megóvását, ápolását, az emberek Alkotmányban rögzített egészséges környezethez való jogának érvényre juttatását. Fejleszti a lakosság egészséges lokálpatriotizmusa. Figyelmet szentel a lakosság testi, lelki egészségének megóvására, javítására. A hagyományőrzés keretén belül ápolja és átörökíti a lovas hagyományokat. Kiemelt figyelmet fordít a lovakra, kiképzésükre, ápolásukra, a velük való szakszerű bánásmódra, ezért az egyesület tagjainak elméleti és gyakorlati képzéséit folyamatosan biztosítja.