POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ NÁDASD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2021. évi MUNKÁJÁRÓL

Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, megtisztelt bennünket azzal, hogy elfogadta meghívásunkat és 2021- évről szóló polgármesteri beszámolót meghallgatja, vagy elolvassa.

Bár a legutóbbi közmeghallgatástól, amely 2021 szeptemberében volt, csak párhónap telt el, mégis sok minden történ azóta, amelyről az egész évet összefoglalva szeretnék beszámolni, illetve, szeretnék visszatérni az éves beszámolói rendhez, amelyet már hagyomány szerint áprilisra tettünk.

Beszámolómat a hagyományokhoz híven feladatonkénti bontásban állítottam össze

 

OKTATÁS - NEVELÉS – SPORT:

KONYHA: A Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulási Tanács az üzemeltetésében lévő konyhát még 2015-ben közbeszerzési eljárás keretében meghirdette és pályázat eredményeként szerződést kötött a szentgotthárdi Justfood Kft.-vel 8 évre ez a szerződés 2023-ban lejár. Az JustFood vezetőségének javaslatára a Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulási Tanács a 2021 októberi ülésén 8,5%-os nyersanyagnorma emelés mellett döntött. A nyersanyagnorma emeléskor a térítésidíjemelés is indokoltnak mutatkozott azonban arra a jogszabályi rendelkezés miatt nincs lehetőség.

ÓVODA: Jól működik a – szintén a társulás által fenntartott - „Hétszínvirág Óvoda”.  Az intézményfenntartó Tanács elfogadta a vezető óvónő szóbeli kérelmét, hogy 2021 január 1-től új óvónőt vegyen fel a megüresedett helyre. Az új régi óvónő Farkasné Büki Ildikó. A nagy létszám miatt plusz 1 fő ovodapedagógus felvételére került sor Pesti Zsófia személyében. Év közben dr. Spaitsné Grebenár Barba elvégezte az közoktatásvezető szakot, ám időközben szülési szabadságra ment, így újra 6 óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Óvoda világítás korszerűsítése a költségvetésben betervezettek szerint megtörtént. A gyengébb megvilágítás és a gyakori lámpajavítások helyett a megtakarítás mellett jobb fényerőt is remélünk. A megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges lenne az óvoda fejlesztése. Egy pályázatot is nyújtottunk be a Magyar Falu Program felhívására, de sajnos a pályázatunk tartaléklistára került. Majd a 2021. december elején megjelent TOP_PLUSZ pályázat „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázatra ismételten - módosított költségvetéssel - beadtuk pályázatunkat 142.830.811 Ft támogatási igényre. Ebben költségvetésben az engedélyes és kiviteli tervek, műszaki dokumentáció összeállítása, műszaki ellenőr díja, nyilvánosság biztosítása, óvodai nevelést segítő eszközök, bútorok beszerzése, óvodai udvari játékok beszerzése, és 111.998.238 Ft értékben az épület bővítése és meglévő épület felújítása, valamint új kerítés építése van.

ISKOLA: Nádasdi Széchenyi István Általános Iskola. A megalakult a Nádasdi Iskoláért Egyesületet 2021-ben 880.000 Ft-tal támogatta az önkormányzatunk, illetve különböző közvetett módon is támogatja az egyesület fejlesztési elképzeléseit. Tavalyi évben egy takarítógépet szereztünk be az iskolának az idei civil támogatás terhére.

BÖLCSŐDEI NEVELÉS: A TOP-os Bölcsődei pályázatunk

A Nádasdi Mini bölcsőde megépíttetésére beadott pályázatunk támogatói szerződését 2020 június 5-én írtam alá. A pályázat szerinti ütemezésben haladt az előkészítés ám a tervezők leterheltsége, az építőiparban bekövetkezett „árrobbanás” késleltette a kivitelezés megindulását. A kivitelezésre 2021 decemberben kiírt közbeszerzés alapján egy ajánlat érkezett 34 milliós többlett kiviteli költséggel, mint amennyi támogatást az építésre kaptunk. Itt kellett eldönteni a Társulási Tanácsnak, hogy a megnövekedett költségeket vállalva megépüljön-e a bölcsi vagy az egész pályázatot adjuk vissza. Beadtuk kérelmünket költségnövekmény igényünkre, de biztosítékként Nádasd Község Önkormányzatának képviselő-testülete vállalta, ha kell hitelfelvétellel pótolja a hiányzó összeget. A kivitelezővel márciusban aláírásra került a kiviteli szerződés, megtörtén a munkaterület átadás, illetve megkezdődött a beruházás!

MŰVELŐDÉSI HÁZ: Közművelődési feladatok ellátására közművelődési megállapodást kötöttünk 2017. július 1-től az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesülettel. Az egyesület nem csak a házat, hanem a kéthetente működő termelői piacot és a „Kultúr Pajtát” is üzemelteti. Évente egy alkalommal beszámoló készül az éves munkáról. A koronavírus miatt sok program elmaradt, vagy pályázati programok a következő évekre csúsztak át. A színpad körüli pajtaoldalt sikerült zárttá tenni, köszönet a segítőknek! Az egyesület, illetve vezetője Földes Tímea jól menedzseli mind a ház, mind a pajta, piac működtetését, köszönet a munkájáért!

CIVIL SZERVEZETEK: Az Önkormányzati támogatására elkülönített alapot 2021-ben 3.000.000 Ft-ban határozta meg a testület. A törvényeknek megfelelően minden évben pályázati felhívást teszünk közzé amelyre beérkeznek a pályázatok. A Csicsóka Oktatási és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft 350.000 Ft-ot, az „Együtt Nádasdért” Faluszépítő és Fejlesztő Kulturális Egyesület 450.000 Ft-ot, a Hétdombi Ifjúsági KSE 350.000 Ft-ot míg a Nádasd Községi Sportegyesület 500.000 Ft-ot, a Hétdombi Lovaspark pedig 350.000 Ft-ot, a Nádasdi Iskoláért Egyesület, mint újonnan alakult szervezet 800. 000 Ft támogatást kapott 2021 évben. Az egyesületek az elvégzett munkájuk alapján sokkal nagyobb támogatást is megérdemelnének, de a szerteágazó önkormányzati tevékenység és a szűkös anyagi keret csak ennyit tesz lehetővé. Az a munka, amit ellátnak nem pótolható az önkormányzat nem is tudná ellátni. Kulturális programok, fiatalok nevelése, hasznos szabadidő biztosítása, vagy ép EB, VB íjjászunk hátterének segítése nagyon szerteágazó feladat. Köszönöm az egyesületek és vezetőik munkáját!

 

EGÉSZSÉGÜGY-SZOCIÁLIS ELLÁTÁS:

A fogorvosi ellátás.

dr. Megyeri Sára fogorvos 2017-től vállalkozási formában látja el falunkban a fogorvosi feladatokat. Kisebb javítások a gépparkban, illetve felülvizsgálatok szerepelnek a kiadások között. A felújított épületben jelenleg problémamentesen folyik a rendelés. Fennakadást, nehézséget a Covidos időszak okozott.

Háziorvosi ellátás: A legnagyobb változásokat itt történtek 2021.-ben. A II. számú körzetet dr. Ali Mosed Ahmed Al-Moraisey Doktor Úr mint az „ALMO-MED” Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel 2020. december végére szerződést bontottunk, ugyanakkor dr. Farkas Tamással, az I. számú körzet háziorvosával 2021. június 30-ig szóló ellátási szerződést kötöttünk. Azért csak június végéig, mert időközben Farkas Doktor Úr bejelentette, hogy csak június 30-ig marad háziorvos Nádasdon. Így a II. számú körzetet is januártól június végéig Dr. Farkas Tamás háziorvos és asszisztense Azanger Csabáné (Éva) ápoló látták el. Több háziorvossal is megbeszélést folytattunk az ellátás érdekében. rövidtávú 1,2,3 havi szerződésekkel július 1-től folyamatos az egészségügyi ellátás mindkét körzetben, helyettesítő orvosokkal. December 1-től állandó helyettesítő orvosunk lett dr. Császi Andrea doktornő személyében. Új program került bevezetésre mindkét körzetben, új nagyteljesítményű laptop került beszerzésre, amely segítségével mindkét körzet anyagai felvihetők lettek. Sok-sok probléma megoldása sikerült, ám a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátását csak részben sikerült. E miatt is doktornő beadta felmondását így az idei év június 1-től újra háziorvos nélkül maradunk.  Az asszisztensi feladatokat mindkét körzetben Baloghné Márton Éva látja el, aki július 1 óta az I számú körzet asszisztense volt, majd december 1-től a II. sz körzetet is.

Védőnő:

Itt is nagy változások voltak 2021-ben. Károlyi Erzsébet nyugdíjba vonulása, a két védőnői körzet összevonása, valamint Holtai Anikó baba várása miatt. A két védőnői körzet összevonása július elsejével megtörtént, minden hivatalos engedélyt beszereztünk. Egyeztetések zajlottak a fenntartókkal, a védőnőkkel, a népegészségügyi hivatallal, valamint az új helyettesítési rend miatt Őriszentpéter polgármesterével és az ottani védőnővel. Július 22-én megtörtént a hivatalos átadás-átvétel. Július 23-tól Deáki Laura helyettesítő védőnő látja el hat településen a védőnői feladatokat, előre láthatólag 2024. március végéig.

Továbbra is jó a kapcsolat a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központtal, akik a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat feladatát látják el. Február végén a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központban 2022. évi gyermekvédelmi tanácskozáson vettem részt. Éves beszámolójukat a testület, 2022. márciusban tárgyalta. A testület 2021. évi költségvetése terhére a Nádasdi Diakóniai Központ részére 1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint támogatást állapított meg.

Az intézmény alacsony alapnormatívája, valamint az egyházi fenntartású szociális intézményként kapott egyházi kiegészítő támogatás sem fedezi az intézmény éves kiadásait ezért van szükség az önkormányzatok által nyújtott támogatásokra is.

 

HIVATALI MŰKÖDÉS:

A Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal továbbra is hét település közigazgatási feladatait látja el.  Mint munkáltatói jogkört gyakorló polgármesternek nekem írásban jelezte Aggné Kovács Ildikó várandósság miatti távollét tervezett időtartamát, amely egészségi állapottól függően 2021. július 15-től előreláthatólag 2022. szeptember végéig tart,          A helyettesítés módját mindenképpen főállású, határozott idejű köztisztviselői kinevezéssel kívántuk megoldani, olyan személlyel, aki a   közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény foglalt jegyzői képesítési feltételeknek megfelel. Az egyetlen jelentkező a törvényi mentességet szerette volna igénybe   venni, mivel jelenleg nincs meg a végzettsége. A hivatal dolgozóinak javaslatára munkakörök átszervezésével a jegyzői feladatokat megbízott helyettesítőként Németné Bokor Renáta végzi. A szociális feladatok ellátását pedig Csapó Kristóf igazgatási ügyintéző feladata lett.

SZENNYVÍZKEZELÉS, MŰKÖDTETÉS:

A VASIVÍZ üzemeltetése óta problémánk nem volt, jó a kapcsolat. A felújítások, ütemezetten történnek. A lakosság részéről panasz a szolgáltatásukkal kapcsolatban, nem érkezett. A KEHOP-os pályázat keretében, Nádasd-Katafa agglomeráció szennyvízelvezetése és - tisztítása Nádasd és Katafa Községi Önkormányzat, 560 millió forint fejlesztési keretet kapott. A kivitelezés és a próbaüzem is befejeződött. A tisztító telep műszaki átadás-átvétel lezárása 2021. május 21.-én megtörtént. A kivitelezővel, az üzemeltető Vasi víz képviselőjével és Önkormányzatunkkal közösen a tisztítóhoz vezető utat is felújítottuk. Az önkormányzatunk 2 kocsi, mészkő zúzalék vásárlásával járult hozzá. A régi műtárgyak elbontásra kerültek, megújult a szociális épület, valamint a telep teljes udvara. Az új rendszer nagyon jó tisztítottvíz minőséget produkál. A fejlesztés lehetővé teszi újabb rákötések lehetőségét, akár szomszédos települések csatlakozását is. A pályázati beruházáson kívül 2020-ban Nádasdon 5, Katafán 2 db szennyvízátemelő folyamatirányítási rendszere is kiépítésre került bruttó 14.224.000 Ft összegben, a szennyvíz használati díj terhére.

 

ÖNKORMÁNYZATI UTAK-ÁRKOK:

A belterületi utak felújítását csak pályázati forrásból tudtuk folytani. A Rákóczi út felújítására harmadszor is beadtuk pályázatunkat, ami sajnos 2020-ban sem kapott támogatást, 2021-ben a Magyar Falu Programban végre támogatást nyertünk. A támogatói okirat megérkezése után árajánlatok kérésével a kivitelezőnk Colas Út Zrt. lett, a kivitelezés októberben megtörtént. A kivitelezés teljes költsége 19.251.000 Ft amelyet a pályázat 100%-ban támogat. Sajnos több felújítását sem pályázat, sem az önerő nem tette lehetővé útjaink javítását így csak az őszi körfogalom felújításból sikerül egy két kisebb útszakaszt, illetve a művelődési ház előtti járdát leaszfaltoztatni. Köszönet a támogatásért.

Járda építés: Régóta tervbe vett kis fejlesztésünk – de remélhetőleg annál több szülő megelégedésére - valósult meg a tornaterem alatti járda elkészülése. 2021 év eleji nekirugaszkodással mondhatni igazi összefogás eredményeként elkészült. Két helyi vállalkozó előkészítése - a földmunka és az alapok lerakása - követően az önkormányzat dolgozói végezték a térkő lerakását. A térkövet előző településgazdánk Kovács János vásárolta közmunka pályázati támogatással, a lerakás pedig Subosits Péter a közmunka programban foglalkoztatott dolgozónk munkáját dicséri. A járda kivitelezése saját erőből 1.600.000 Ft-ba került.

A Petőfi út – Vasúti út kereszteződésében is felállítottunk egy közlekedésitükröt. A Vasúti utcából kikanyarodást nagyban nehezíti a dohánybolt és a Hétdombi Fogadó elött álló autók. A balesetveszélyes kereszteződést a forgalmi tükör kihelyezésével próbáljuk megszüntetni.

 

PÁLYÁZATAINK:

MEGVALÓSULT DE MÉG NEM LEZÁRT PÁLYÁZATAINK:

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FELÚJÍTÁS:

Hivatalosan KEHOP 2.2.2.-15-2016-00105 azonosítószámú projektként röviden csak NYDDU 6. „B” projektrészként emlegetett Nádasdi tisztító elkészült, műszaki átadása megtörtént. Több kooperációs megbeszélésen Szombathelyen vettem részt a szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátása kapcsán A-G Híd Konzorcium, tárgyaló termében. A pályázat építési része lezárult. Az elszámolás és projekt zárás maradt hátra.

HIVATAL FELÚJÍTÁS

A nádasdi hivatal felújítás és bővítése 2020-ban befejeződött a Magyar Falu Program keretében. A 86 m2-es bővítmény megvalósítására 50 millió forintot nyertünk ennek elszámolása megtörtént a pályázat lezárásra került. A Belügyminisztérium pályázata, amelyet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására írtak ki a régi hivatal felújítására, belső átalakítására fűtéskorszerűsítésre pályáztunk 29.850.404 Ft támogatásról és 1.571.074 Ft önrészről szólt. Ennek elszámolása sajnos a mai napig nem zárult le. Az új épületet belaktuk, szép hasznos és praktikus!

EFOP- „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati felhívás keretében közel 200 millió Ft összegben vissza nem térítendő támogatást nyertünk konzorciumi együttműködési megállapodás keretében Csákánydoroszló, Daraboshegy, Halogy, Hegyháthodász, Hegyhátsál, Katafa, Szőce Községi Önkormányzatokkal együtt. A pályázat lezárást 2019 decemberére kellett megvalósítani ám a határidőt sikerült 6 hónappal kitolni. A programok, képzések, vállalt feladatok teljesültek, az iskolaparkba pályázat keretében beszerezhető kondipark eszközeinek beépítése is megtörtént. Egészségügyi szűrés zajlott. A pályázat elszámolása, lezárása még folyamatban van.

„FELELŐS ÁLLATTARTÁS ELŐSEGÍTÉSE”

A Magyar Falu Program keretében a Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai számára kiírt pályázat támogatást nyert. A pályázat keretében az önkormányzat támogatást igényelhet, hogy segítséget nyújtson a település lakóinak tulajdonában lévő ebek, macskák praxisengedéllyel rendelkező állategészségügyi szolgáltatónál állatorvosi tevékenységet végző, FELIR azonosítóval rendelkező állatorvos által elvégzett ivartalaníttatására, ezzel egyidejűleg az állatok veszettség elleni védőoltására, valamint transzponderrel (mikrocsippel) történő megjelölésére. A vissza nem terítendő támogatás összege 1.482.180 Ft. A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2021.09.01.A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.03.31. A pályázat beadása elött jelentkezett igénylők kérésének megfelelően jövő év tavaszáig elvégzésre kerülnek az állatorvosi beavatkozások, amelyeket dr. Szabó Barna állatorvos végez.

MEGVALÓSULT ÉS LEZÁRT PÁLYÁZATUNK:

2019 évi ZÁRTKERTES PÁLYÁZAT

A „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására” kiírt pályázatra, a Cseresnyés hegyen útfelújítás az önkormányzati gyümölcsösben kerítésépítés és öntözőkút építése volt beadva. A kivitelezések még 2020-ban megtörténtek 2021-ben a prolyekt teljes elszámolása és lezárása is megtörtént.

Az utak felújítását a vasvári Németh Útépítő Kft végzete, nemcsak hasznos, hanem mutatós is lett a finisserrel kijuttatott vörös kavics. A kivitelezés során 164 méter hosszban, 2,5 méter szélességben 10 cm vastag aszfaltréteg került bedolgozásra, valamint 1002 méter hosszban, 2,5 méter szélességben 10 cm vastag vörös kaviccsal újult meg az útszakasz 7.000.000 Ft pályázati támogatással, amelyhez közel egymillió forint önrészt tettünk hozzá a Filinger László támogatásával beszerzett vörös kaviccsal együtt. Elkészült az új kerítés is mintegy 255 méter hosszan a hozzá tartozó kapuval 1 millió forint értékben, amelyet kaposvári Bekerítő Kft végzett. Megvalósult a talajvízkút fúrás is, valamint annak gépészete. A kertben és kerten kívül is hozzálehet jutni öntöző (permetező) vízhez a Cseresnyés-hegyen. Ez a fejlesztési rész több mint 2 millió forintba került. A kút a Mesteri székhelyű Mineral Invest Kft. kivitelezésében készült, míg a kút és vízvétel gépészetét nádasdi vállalkozó Simon József készítette. A kút működéséhez szükséges áramellátást önerőből az önkormányzatunk készítette Németh Zsolt villanyszerelő kivitelezésével. A kút üzemeltettéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt is beszereztük. A közreműködő hatóság részéről is a projekt lezárult.

KOMPLEX IFJÚSÁGI FEJLESZTÉSEK – ÚJ NEMZEDÉK ÚJRA TÖLTVE” ELNEVEZÉSŰ PROJEKT.

Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft. (EFOP-1.2.3-VEKOP-2015-00001) „Szakmai/módszertani tanácsadási program települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok elkészítéséhez” támogatási program keretében működik együtt Nádasd Község Önkormányzatával. A projekt célja a fiatalok helyi szerepvállalásának, kezdeményezéseinek megvalósítását, közösségeinek megerősítését célzó támogatási rendszer kidolgozása, illetve a fiatalok helyi aktivitását támogató szakmai környezet működtetése, valamint a fiatalok hátrányos helyzetű csoportokkal szembeni érzékenyítése. Az kérdőívek kitöltése 2021 őszén (október-november) valósult meg. A kérdőívet 140 fiatal kezdte el kitölteni, az első érdemi - a demográfiai kérdések után következő -, kérdést 108 fiatal válaszolta meg. A teljes kérdőívet mindösszesen 83 fő töltötté ki. A program keretében elkészült az Ifjúsági stratégiát előkészítő felmérés eredményeit bemutató anyag, illetve a stratégiai dokumentum tervezéséhet egy helyzetelemzés.

Településfásítási Program 2021. „Településfásítási Program 2021” program keretében benyújtott pályázatban hiányos igényelhető fafajok közül platánt és közönséges nyírt, valamint gömbszivarfát igényeltünk. A SiposBéla úti parkba, illetve az önkormányzati hivatal területére, az ültetésük megtörtént.

REKI A BM és PM által biztosított önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítására kiírt pályázatra adtuk be pályázatunkat. Közüzemi díjtartozásra 3.348.782,-Ft; Helyi iparűzési adó visszafizetésre 16.810.420,-Ft; egyéb tartozásokra 1.449.877,-Ft értékben összesen 21.609.079,-Ft-ra. A kérelmünket támogatták 16.810.420 Ft értékben.

 

ELNYERT FOLYAMATBAN LÉVŐ PÁLYÁZATAINK:

BÖLCSŐDE

A pályázatot közösen Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás hét települése adta be. A célkitűzés, hogy az óvodánk közvetlen közelében, kapcsolódás kialakításával létrehozzunk egy mini bölcsődét, ahol terveik szerint 7 kisgyermek számára tudunk minőségi, nevelési szolgáltatásokat nyújtani. A közbeszerzési eljárásban 2022. január 13-ra kellet a a potenciális kivitelezőknek benyújtani pályázatukat. Az előkészítési tevékenységek elhúzódása (tervezési nehézségek) eredményezte azt, hogy a pályázat benyújtásától (2019. szeptembere) a közbeszerzés meghirdetéséig 2 év alatt a kivitelezési költségek olyan nagy mértékben növekedtek, hogy az egyetlen pályázónk - a pályázaton elnyert építési 79.645.769 Ft támogatással szemben - 115.420.097 Ft kivitelezési árajánlatot adott. A kivitelezői szerződés aláírásának végleges döntést is a Társulási Tanácsnak az az a nyolc polgármesternek kellett meghozni. Ezt a döntést megelőzte az a Nádasd képviselő-testületi döntés, hogy amennyiben a kormánytól nem kapjuk meg az építéshez szükséges 33.655.000 Ft többlettámogatást, úgy ezt az összeget Nádasd Községi Önkormányzata veszi fel hitelként. A társulás tagjai pedig 2.119.328 Ft önerőt vállalnak lakosságszám arányosan, amiből Nádasd része közel 1 millió forint. A kivitelezés március végén elkezdődött. Időközben megérkezett a pályázat keretében beszerzett 15 fős busz 13.890.000 Ft értékben.

ZÁRTKERTI 2021 ÉVI PÁLYÁZAT:

A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések támogatására az Agrárminisztérium által kiírt pályázatra benyújtottuk pályázatunkat. A Táborhegyi „Horhos” és bevezető út aszfaltozására, valamint a Mária kápolna felújítására összesen 19.912.618 Ft támogatási igénnyel. Első lépésként a táborhegyi út útfelújítására került sor, amely során csatlakozás kialakítása, padkanyesés, szórt alap építése, aszfaltozás, padkaépítés történt bruttó 17.912.619 Ft értékben.

A program másik elemeként a Táborhegyen lévő Mária kápolna felújítására kerülne sor a közeljövőben.

NEMZETI MŰVELŐDÉSI INTÉZET-en keresztül biztosított kistelepülések rendezvényeinek támogatására kapott 1 millió forintot az Idősek napi rendezvényhez, a Falukarácsonyhoz annak tárgyi eszköz beszerzési részében világító díszek beszerzésére, valamint farsang idején a Szentpéterfai Koprive Tamburazenekar programjára használtuk fel. Az elszámolása folyamatban van.

 

DÖNTÉS NÉLKÜLI, ELUTASÍTÁSRA, VAGY TARTALÉKLISTÁRA KERÜLT BEADOTT PÁLYÁZATOK

ÓVODA BŐVÍTÉS

Nádasd és Környéke Intézményfenntartó Társulás részéről sikerült határidőben beadni a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázatra az óvodabővítéses pályázatunkat. Elkészült tervekkel, sajnos pályázatunk tartalék listára került. Az ősszel újra megjelent kiírás a Területi Operatív Program keretében, amelyre ismételten beadtuk bővített költségvetéssel a támogatási kérelmünket 142.830.811 forint igénnyel. A pályázatban egy csoportszoba építése, annak felszerelése a meglévő óvoda tetőszerkezetének felújítása héjazat cseréje, új játszótéri eszközök beszerzése és új kerítés építése szerepel.

MAGYAR FALU PROGRAM: Kettő témakörben adtuk be támogatási kérelmünket. Az Orvosi rendelők fejlesztése, építése MFP-ÖTIK/2022/4 kódszámú és elnevezésű pályázatra 6 millió forint összegben egy új fogászati kezelőegység beszerzésére. Erre megérkezett a tartaléklistára kerülés kiértesítése. A másikat az „Önkormányzati járdaépítés /felújítás támogatása” című alprogramhoz, MFP- BJA/2022 kódszámon lévő pályázatra a Petőfi S út 672/2 hrsz.-on lévő két szakaszára 129 és 178 méteres szakaszaira (az első buszmegállótól a dobó útig) 10.000.000 forint értékben. erre eddig nem érkezett hivatalos értesítés.

 

PIAC FEJLESZTÉS:

A Vidékfejlesztési Program keretében pályázatot nyújtottunk be a helyi piacunk infrastrukturális- és eszközfejlesztésére „A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése című felhívásra. Pályázati támogatás segítségével a pajta épület téliesítését szeretnénk megoldani, a művelődési ház nyugati oldalára egy vizesblokk megépítését, fedett pavilonok, hűtővitrinek, valamint hiteles mérlegek beszerzését terveztük. Ezt a pályázatunkat visszavonjuk!

 

RENDEZVÉNYEINK-PROGRAMOK:

Nádasdok Találkozója

Nádasdladányba 2021. július 31. és augusztus 2. között 25 fővel vettünk részt a találkozón. Borsodnádasdon október elején kuratóriumi gyűlés volt, ahol megvitatásra kerül, hogy marad-e az alapítvány vagy egyesületi formában folytatódik az együttműködés.

Idősek napja

Hagyományosan október 1-jén megrendezésre került Idősek napi köszöntője a művelődési házban nagyon sokan elfogadták meghívásunkat a jól sikerült rendezvényre

Falukarácsony:

Már hagyomány, hogy karácsony előtti szombaton a képviselő-testület Falukarácsonyt szervez. A kulturális programon túl itt adjuk át a „Nádasdért” kitüntetés ifjúsági tagozatának díjait, köszöntjük az 50 éves házassági évfordulósokat, valamint lehetőséget biztosítunk egy kötetlen beszélgető estre a testület tagjai és a lakosság között. A Covid miatt szabad téren a pajtában tartottuk meg rendezvényünket az „Együtt Nádasdért” Egyesülettel közös szervezésben

A NÁDASDÉRT KITÜNTETÉS IFJÚSÁGI fokozatát 2021 – ben a HÉTDOMBI Lovaspark Sportegyesület elnöke javaslatára Szőke Viktória kapta.

 

Egyéb rendezvények, tevékenységek:

A Nádasdi Önkéntes Települési mentőcsoport. Megyei komplex gyakorlaton vettünk részt október 16-án Körmenden, ahol Nemzeti Minősítő Oklevelet kapott a kis csoortunk. Köszönöm a résztvevők hozzáállását!

November 1-én hagyományos koszorúzás a hősi halottak emlékművénél, november 4-én pedig 56-os hősi halottunk Braun Károly sírjánál.

Árvai Ferencné 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük január 11-én.

KÖZTERÜLETEINK - KÖZFOGLALKOZTATÁS:

Pesti Sándor községgazda a közmunkásokat jól irányítja. Közterületeink, intézményeink környezete rendezett. A munkaterület nagy és sokfajta feladattal kell megbirkózni. Az intézmények udvarának nyírása, óvodai játszótér karbantartás, parkgondozás, fogorvos-védőnői épülethez tartozó terület, a hivatal udvara, a művelődési ház körüli terület, a két temető és közterületek, a parkok karbantartása sok időt és energiát igényel. A külterületi útjaink hossza jelentősen megnövekedett 2018-ban. Lezajlott az egész településre meghirdetett elektronikai hulladék gyűjtés!

A képviselő testület a Packeta Hungary Kft. kérelmét megvitatva hozzájárult, egy szolgáltatás bővítéshez a Sárzóba egy Z-boksz felállításának engedélyezésével.

Köszönöm Pesti Sándor településgazda, és Söre István, valamint az összes közmunkás munkáját!

 

PÉNZÜGYEK, INGATLANGAZDÁLKODÁS – EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEINK:

Az Nádasd Község Önkormányzat tervezett bevétele és kiadása 2021-ben összesen 314.177.483 Ft volt. A 29.729.633    forintnyi pénzmaradvány jól hangzik de ebből szabad felhasználású tartalékunk csak mintegy 3,5 millió maradt az idei évre.  2021 tervezésekor saját bevételek az alábbiak:           

Építmény adóból                                       900.000 Ft   

Kommunális adóból                             2.500.000 Ft   

Iparűzési adóból                                 34.000.000 Ft  

 Pótlékokból                                             120.000 Ft   

Talajterhelési díjból                                  50.000 Ft   

 Igazgatási szolgáltatási díj bevételből     300.000 Ft -bevételekkel terveztünk.

Sajnos a 2021 évre vonatkozó teljes pénzügyi zárás még nem készült el de fő számokat ismertetem:

A 2021 évitényleges   kiadásaink:  583.326.469 Ft

 bevételünk:  681.353.554 Ft

ez a végeredmény szépnek tűnik, de nagy összegek kötelezettséggel terheltek, minta fordított ÁFA előlegek a szennyvíz felújítás során vagy egy-egy nyertes pályázat kifizetett előlegei, vagy akár a Vasivíz szennyvíz üzemeltetési bérleti díja.

A szabad pénzmaradványunk mintegy 11 millió forint képződött 2021 költségvetési évben.

 

TERVEINK:

Régi gondolat a helyi fiatalok önmaguk megszervezésének segítése. Apró lépésekkel, de talán sikerül valamit elérnünk ezen a területen is.

A bölcsőde építése és beindítás, az Óvoda férőhely bővítés csoportszoba hozzáépítésével, a pályázatoknál említettek szerint.

Hosszútávú terv egy a kor követelményeinek megfelelő a faluközpontban felépített egészségház.

Beszámolóm, kissé hosszúra sikerül, nehéz egyben átlátni, de talán ez is érzékelteti, hogy a település működtetése milyen sokrétű feladat. Sok munka és egyre több bürokratikus feladat eredményeként újul meg egy-egy épület, lehet üzemeltetni egy csatornarendszert, vagy éppen megfelelni településünk lakosságának, illetve teljesíteni kötelezettségeinket az állam felé.

Csak összefogva egymás munkáját kiegészítve és segítve, közösen tudunk előbbre lépni, fejlődni. Továbbra is úgy érzem Nádasd jó úton halad ezért köszönet az intézményeinkben, egészségügyben dolgozóknak. Köszönet az egyházak, és civil szervezetek munkájáért! Bízom benne, hogy aktivitásuk a jövőben is folytatódik, hisz mindnyájan NÁDASON élők érdekében dolgozunk.

Szeretném megköszönni a Képviselő-testület tagjainak, az Alpolgármester Úrnak település gazdánknak, valamint a Hivatal munkatársainak a munkáját.

Köszönöm, hogy meghallgattak, kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjék.  

 

Karvalits Zoltán

Polgármester