Választási tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával kapcsolatban

A Helyi Választási Iroda (a továbbiakban: HVI) vezetőjeként a 2024. június 9. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2024. évi általános választásával kapcsolatban a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján az alábbi választási tájékoztatót adom ki:

Névjegyzék:

A választás kitűzését követően a központi névjegyzék alapján a Nemzeti Választási Iroda (a továbbiakban: NVI) elkészíti a szavazóköri névjegyzéket, amelyben a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok szerepelnek. Az információs önrendelkezési jog keretében

bárki jogosult információt kérni arról, hogy szerepel-e a központi névjegyzékben. A betekintés jogát a magyarországi lakcímmel rendelkező polgár a lakcíme szerinti HVI-ben, a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár az NVI-ben gyakorolhatja. A szavazóköri névjegyzék adatait a választás kitűzésétől a névjegyzék lezárásáig, 2024. június 7. napján 10.00 óráig a HVI-ben bárki megtekintheti. A választópolgárok személyes adatainak védelme érdekében a megtekintés lehetősége csak a választópolgárok nevére és lakcímére terjed ki, a többi személyes adat megismerésére nincs mód.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2024. április 4. napjától lehet benyújtani.

Értesítő:

Azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-án a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről azt a választópolgárt, aki 2024. április 3-át követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe. A választópolgár – ha valamilyen okból nem kapta meg az értesítőt az megsemmisült vagy elveszett –, a helyi választási irodától új értesítőt igényelhet. Az értesítő a választópolgár szavazati jogának gyakorlásával kapcsolatos alapvető információkat is tartalmazza. A választópolgár részére legkésőbb 2024. április 2-án 16:00 óráig benyújtott kérelmére Braille-írással készült értesítőt küld a Nemzeti Választási Iroda. A választópolgár részére legkésőbb 2024. április 2-án 16:00 óráig benyújtott kérelmére könnyített tájékoztatót küld a Nemzeti Választási Iroda.

Szavazás:

A választópolgár lakóhelyén vagy – ha lakóhelye mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig tartózkodási helyet is létesített – bejelentett tartózkodási helyén választhat.

A szavazóhelyiségben szavazni 2024. június 9. napján 06.00 órától 19.00 óráig lehet.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre lehet, a jelölt nevéhez tartozó körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.

A szavazólapon a jelöltek a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.

A 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot. Az egyéni listán képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Szavazategyenlőség esetén sorsolással kell megállapítani, hogy az egyenlő számú szavazatot

elért jelöltek közül melyik szerez mandátumot. Az egyéni listás szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány egyéni listás mandátum kiosztható. Ha az egyéni lista jelöltjét polgármesternek megválasztották, az egyéni listáról törölni kell, és helyébe a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép.

 

Szavazás átjelentkezéssel:

A választópolgár csak abba a választókerületbe jelentkezhet át, ahol a választás kitűzését megelőző harmincadik napon (2024. február 11-én) és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor tartózkodási hellyel rendelkezik. Ha azonban az átjelentkezést követően a választópolgár a tartózkodási helyét legkésőbb a szavazást megelőző harmadik (2024. június

6-án) megszünteti, vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe. Az átjelentkezés iránti kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-

én) 16 óráig lehet benyújtani. Az átjelentkező választópolgár legkésőbb a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig vonhatja vissza az átjelentkezési kérelmet. Az Európai Parlament tagjainak választásán az átjelentkezésre irányuló kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző kilencedik napon (2024. május 31-én) lehet benyújtani. Az átjelentkező választópolgár a szavazást megelőző kilencedik napig módosíthatja vagy a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig visszavonhatja az átjelentkezési kérelmét.

2024-ben azonos napon kerül megrendezésre a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, a nemzetiségi önkormányzati képviselők választása és az Európai Parlament tagjainak választása, ha a választópolgár az átjelentkezés feltételeinek megfelel, abban az esetben,

1. ha a tartózkodási helye szerinti településre jelentkezik át, a választásokon a tartózkodási

helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni,

2. ha pedig a tartózkodási helye szerinti településtől eltérő településre jelentkezik át, az

Európai Parlament tagjainak választásán a települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókör névjegyzékébe kell felvenni, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán és a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán azonban továbbra is a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékében szerepel.

Szavazás mozgóurnával:

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Egyéb indokra pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítésére hivatkozással a mozgóurnával történő szavazásra nincs lehetőség, a kérelem elutasításra kerül.

A mozgóurna iránti kérelem a Nemzeti Választási Irodánál, a helyi választási irodánál vagy – a szavazás napján – az illetékes szavazatszámláló bizottságnál terjeszthető elő. A Nemzeti Választási Irodához elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazást megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 óráig, elektronikus azonosítás nélküli elektronikus úton pedig a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-én) 16 óráig lehet a kérelmet előterjeszteni.

A helyi választási irodához (HVI)

elektronikus azonosítással elektronikus úton a szavazás napját megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 órát követően, a szavazás napján 12 óráig,

levélben a szavazást megelőző negyedik napon (2024. június 5-én) 16 óráig,

személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján a szavazást megelőző második napon (2024. június 7-én) 10 óráig.

A szavazatszámláló bizottsághoz kézbesítési meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssel a szavazás napján, legkésőbb 12 óráig nyújtható be a kérelem. Ha a választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem abban a szavazókörben található, amelynek névjegyzékében szerepel, illetve az átjelentkező választópolgár olyan címre kér mozgóurnát, amely nem azon a településen található, amelynek névjegyzékében szerepel, a kérelmét egyben átjelentkezésre, illetve az átjelentkezés módosítására irányuló kérelemnek is kell tekinteni.

Ha a választópolgár a szavazást megelőző második nap (2024. június 7-én) 10 óráig visszavonja a mozgóurna iránti kérelmét, a Nemzeti Választási Iroda törli a mozgóurnát igénylő válasz-tópolgárok jegyzékéből. Ha az átjelentkezéssel szavazó választópolgár vonja vissza a mozgóurna iránti igényét, és nem nyilatkozik arról, hogy a lakóhelye vagy az átjelentkezés helye szerinti szavazókörben kíván szavazni, az átjelentkezés helye szerinti szavazókör névjegyzékébe kell felvenni.

Fogyatékossággal élő választópolgár által igényelt segítség:

Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2024. június 5 -én 16:00 óráig kérte, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerint kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda a lakcíme szerinti szavazóhelyiséggel azonos településen és választókerületben lévő, akadálymentes szavazóhelyiséggel rendelkező szavazókör névjegyzékébe teszi át.

A jelöltállítás:

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza. A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottságnál.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott, és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

Polgármesterjelölt az, akit a település választópolgárainak legalább 3%-a hivatalos ajánlóíven jelöltnek ajánlott és a Helyi Választási Bizottság – ezen ajánlóívek és a jogszabályban előírt dokumentum alapján – nyilvántartásba vett.

Az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg 2024. április 4-én. A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban a szavazást megelőző ötvenedik napon 2024. április 20-án adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon (2024. május 6-án) 16:00 óráig kell bejelenteni.

A választási kampány:

A választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

Nem folytatható kampánytevékenység 2024. június 9-én

a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,

b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését

szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül közterületen,

c) b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár

választói akaratának befolyásolására alkalmas módon.

2024. június 9-én választási gyűlés nem tartható, és politikai reklám nem tehető közzé.

Választással kapcsolatos információk a www.valasztas.hu honlapon érhetőek el.