Tájékoztató településképi konzultációról

Nádasd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településkép védelméről szóló 2/2018. (II.16.) számú önkormányzati rendelete, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet alapján

I. Településkép-védelmi tájékoztatás és szakmai konzultáció
kötelező minden építési, átalakítási, felújítási munkák esetén a településképet érintő építési tevékenység meg-kezdése előtt, legyen az építési engedély köteles, egyszerű bejelentés köteles vagy építési engedély és egyszerű bejelentés nélkül végezhető építési tevékenység.
(1) A szakmai konzultáció lefolytatása a települési főépítész feladata.
(2) A településkép védelme érdekében a települési főépítész tájékoztatást ad és a szakmai konzultációt biztosít legfőképpen az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos településképi követelményről:
a) építési helyen belüli építmény elhelyezése,
b) építési helyen belüli melléképület elhelyezése,
c) az illeszkedés szabályainak megállapítása,
d) egy építési telken több épület elhelyezése,
e) közterülettel határos kerítések építése, átalakítása,
f) az épületek homlokzati színezésének, tetőformájának és tetőhéjazatának kialakításánál, változtatásánál, anyagának és színezésének meghatározása,
g) közterületen elhelyezkedő, és újonnan elhelyezendő mikroarchitektúra elemek, (utcabútorok, képzőmű-vészeti alkotások, térburkolatok, jelző és irányító táblák) és minden egyéb közterületi tárgy elhelyezése,
h) közterületről látható változást eredményező tevékenység végzése,
i) reklámok elhelyezése
(3) A szakmai konzultációt a tulajdonos, a beruházó, vagy a tervező írásban kezdeményezi az alábbi tartalmi követelménnyel:
a) tervezett tevékenység területi beazonosítása,
b) tervezett tevékenység rövid leírása;
c) fotók, a közterület felőli arculati megjelenés bemutatása,
d) beépítési koncepció vázlatos bemutatása.
(4) A szakmai konzultációról emlékeztető készül.
(5) A települési főépítész a településképi követelményekről - a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül biztosít szakmai konzultációt.
(8) A szakmai konzultáció lefolytatható írásban és személyesen.
(9) A konzultáció ingyenes
A kérelem nyomtatvány letölthető: http://www.nadasd.hu/hu/nadasdi-kozos-Onkormanyzati-hivatal/letolt-heto-nyomtatvanyok_66.html honlapról
A kérelem benyújtható:
cím: Nádasdi Közös Önkormányzati Hivatal, 9915 Nádasd, Kossuth L. u. 101.
e-mail: kuntnerferi.foepitesz@gmail.com
Előzetes egyeztetés, információ kérés: Kuntner Ferenc főépítész tel: 06202627333

Nádasd, 2018 július 03.
Karvalits Zoltán
polgármester