Polgármesteri program 2014 - 2019

A vonatkozó rendelkezések értelmében a polgármester az alakuló ülésen ismerteti az elkövetkező 5 évre vonatkozó programját. Ezen előírással összhangban szeretném ismertetni az előttünk álló időszakra vonatkozó célokat, elképzeléseket, amelyekért dolgozni kívánok, és amelyek megvalósítása érdekében számítok a képviselő-testület segítségére, az intézmény vezetők együttműködésére, a helyi civil szervezetek, és a lakosság támogatására.

Alapvetően arra törekszem, hogy községünk javát szolgáljam. Szeretném a lakosságot minél szélesebb körben bevonni saját életük megszervezésébe, jobbá tételébe. Fontosnak tartom a nyilvánosság biztosítását az önkormányzati működésben. A legfontosabb feladat a település működőképességének fenntartása, és a lehetőségek szerinti fejlesztése. Szeretném elérni, hogy a nádasdiak elégedetten éljenek lakóhelyükön, a település élhetősége, az élet minősége, a környezeti értékek megóvása mindenki számára váljon fontossá. Az önkormányzati kötelező feladatok maradéktalan ellátására, színvonaluk növelésére, az intézmények zavartalan működtetésére törekszem.

 Mindezekre tekintettel  a következő feladatok megoldására készülök.

Az óvodai nevelés, és az általános iskolai oktatás-nevelés:

- A hatályos intézmény fenntartó társulási megállapodás keretei között a településen folyó oktató-nevelő munka segítése.

- Az általános iskola működésének segítése, a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tankerület vezetésével minél jobb kapcsolat kialakítása, fenntartása.

- Törekedni fogok az oktató-nevelő munka eredményeinek bemutatására, a gyermeklétszám növelés lehetséges útjainak felkutatására.

- A fenntartó önkormányzatokkal a kapcsolat erősítése, a korrekt fenntartói kapcsolat megtartása.

 

Az egészségügy, és a szociális alapellátás:

- Az alapellátás biztosítása, háziorvosi és fogorvosi, valamint a védőnői feladatok segítése.

- Új egészségház megépítésének előkészítése, forrás keresése, terveztetés.

- Az Evangélikus Diakóniai Központ munkájának segítése, további együttműködési lehetőségek keresése.

A helyi közszolgáltatások:

- A szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztése, a környezetvédelmi előírásokat és lakossági igényeket leginkább szolgálva.

- A közvilágítás  minőségének javítása, az üzemeltetés legtakarékosabb megoldásának keresése, annak bevezetése.

A helyi közutak:

- Bel és külterületi utak, valamint a járdák állapotának a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával való fejlesztése. Mezőgazdasági külterületi földutak javításának segítése, a földtulajdonosok összefogásával ingyenes vöröskavics segítségével. Kisebb munkálatok elvégzése, ha nincs pályázati forrás saját erőből történő megvalósítani pl.: földutak gréderezése, járdaépítés.

- A 86-os elkerülő megépítésének támogatása, az építés során a helyi érdekek maximális figyelembevételével.

A köztemetők:

- A köztemetők továbbra is önkormányzati fenntartásban történő üzemeltetése, állapotuk folyamatos fenntartása. A régi temető kegyeleti parkká alakításának folytatása.

 A köztisztaság, közterület gondozás, kommunális szolgáltatás:

- A településtisztaság  területén kötelező feladat a felhagyott hulladéklerakó rekultiválása, környezetének folyamatos felügyelete, gondozása.

- Kiemelt figyelmet szentelek továbbra is a közterületek gondozására, virágosításra és a parkosításra. Több virágágyás létrehozása azok gondozására a lakosság bevonásával. A Petőfi u. mentén a villanyoszlopokra lágyszárú virágok felfuttatása.

- Közterületi játszótereink fenntartása, fejlesztése a fiatalok és szülők igényeinek kielégítése.

- Kommunális Kft., vagy Kht. létrehozása, feladatának pontos meghatározása. Több funkciós (szárzúzás, fűnyírás, hótolatás) kistraktor vásárlása.

A közbiztonság:

- A Közbiztonsági kamerarendszer kiépítése, működtetése. A polgárőr egyesület újraélesztése.

Turisztika:    

- A turisztikai fejlesztések között a tanulmánytervvel rendelkező Mansio pályázati segítéssel való megépítése. Sportturisztiaki lehetőségek kidolgozása „Íjász Falu”

Helyi civil szervezetek: Működésük támogatása, további együttműködési lehetőségek keresése. Számítok a helyi civil szerveződések erejére, a döntések előkészítésében, a közösségi feladatok végrehajtásában. A fiatalok számára minél vonzóbb, a kornak megfelelő programok, szabadidős tevékenységek biztosítása, a helyi civil szervezeteken keresztűl .

Testvér települési kapcsolat, és Nádasd nevű települések együttműködései: Szakmai találkozók, kisebb volumenű együttműködések segítése. Alsósófalvával a testvér-települési kapcsolat további ápolása, a kapcsolat erősítés lehetőségeinek felkutatása.

Önkormányzati ingatlanok: Az önkormányzati tulajdonban lévő szolgálati lakások (Kossuth L. u. 97./A-B) felújítása, esetleg értékesítése. A meglévő egyéb ingatlanok folyamatos karbantartása, állaguk megóvása. A Közös Önkormányzati Hivatal fejlesztése. Forrás lehetőségétől függően, a jelenlegi átépítése, vagy új épület építése. A faluközpontban lévő „régi iskolaépület”-nek új funkció keresése, ha kell megvásárlása.

Rendezvények: Falunapok, hagyományőrző rendezvények további támogatása, olyan rendezvény szervezése a cél, amely idegenforgalmi vonzerővel is rendelkezne. Elszármazottak találkozójának megszervezése.

Lakossági együttműködés: Minél jobb lakossági együttműködés kialakítása, minél jobb lakossági tájékoztatás megkeresése. Szórólap a nyilvános testületi ülésekről. Kihelyezett testületi ülések egy-egy falurészbe vagy utcába, illetve Hegyaljára. Kábel TV kiépítés lehetőségének megvizsgálása.

Képviselői munka: Közösen feltárt problémák megoldására munkaterv kialakítása. A képviselő testületre támaszkodva, minél szélesebb kapcsolatrendszer kiépítés a település érdekében. Munkacsoportok létrehozása képviselők és külső tagok segítségével

  1. Energetikai fejlesztések, vállalkozói, településfejlesztő munkacsoport: (Javasolt tagok: Pékó László, Póczek Sándor képviselők, külsős: Söre István)
  2. Turisztikai, faluszépítő, szociális munkacsoport: (Javasolt tagok: Kovács János, Stubits Ferenc képviselők, külsős: Kovács Györgyné, Laposa Miklós, Somogyi Anikó)
  3. Sport, kulturális, Ifjúsági munkacsoport: (Javasolt tagok: Mesterházi László, Vörös István képviselők, külsős Meskó Andrea)

A helyi munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások, és a helyben történő foglalkoztatás támogatása kapcsán szeretném a FALUNAK visszaadni a falusi jellegét. Legyen önellátó településünk a helyben megtermelhető élelmiszerekből. E témában, közösségi felmérést, kiadványkészítést, előadásokat és képzéseket szervezni, vagy szervezésüket ösztönözni, segíteni. Ide tartozó pályázatokkal segíteni az önszerveződést. Helyi termelői bolt, kis vágóhíd létrehozása.

A falu vezetőivel dolgozzunk ki közösen programot, arra vonatkozóan, hogy hogyan erősítsük a nádasdi emberek érzelmi kötődését településükhöz, hogy annak emlékeit, értékeit minél nagyobb  gonddal ápolják és védjék.

Ebben kérem még egyszer a képviselő-testület és a lakosság támogatását.

Engedjék meg, hogy egy cseh  közmondással zárjam programomat:

 

„Aki tenni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar tenni semmit, talál rá mentséget.”