Polgármesteri program 2019 - 2024

A vonatkozó rendelkezések értelmében a polgármester az alakuló ülésen ismerteti az elkövetkező 5 évre vonatkozó programját. Ezen előírással összhangban szeretném ismertetni az előttünk álló időszakra vonatkozó célokat, elképzeléseket, amelyekért dolgozni kívánok, és amelyek megvalósítása érdekében számítok a képviselő-testület segítségére, az intézmény vezetők együttműködésére, a helyi civil szervezetek, és a lakosság támogatására.

Alapvetően arra törekszem, hogy községünk javát szolgáljam. Szeretném a lakosságot minél szélesebb körben bevonni saját életük megszervezésébe, jobbá tételébe. Fontosnak tartom a nyilvánosság biztosítását az önkormányzati működésben. Régóta felvetett lehetőség a kihelyezett testületi ülés megszervezése. Mivel a lakosság nem jön a testülethez a testületnek kellene menni a lakosság elé, akár kihelyezett testületi üléssel, akár egyénileg a testületi tagok a családokhoz történő látogatással. 

A legfontosabb feladat a település működőképességének fenntartása, és a lehetőségek szerinti fejlesztése. Szeretném elérni, hogy a nádasdiak elégedetten éljenek lakóhelyükön, a település élhetősége, az élet minősége, a környezeti értékek megóvása mindenki számára váljon fontossá. Az önkormányzati kötelező feladatok maradéktalan ellátására, színvonaluk növelésére, az intézmények zavartalan működtetésére törekszem.

A folyamatban lévő pályázatok befejezése, elszámolásuk lezárása.

Beadott, elnyert pályázataink, amelyeknél a munkák elkezdődtek:

VP pályázat: TERMELŐI PIAC BŐVÍTÉSE „KultúrPajta” építésének befejezése, átadása, pályázati elszámolás és -lezárás.

EFOP pályázat: 2020 február végén lezárul a program, elszámolása és a pályázat sikeres lezárása feladatunk.

KEHOP: Szennyvíztisztító építés átemelők felújítása

Beadott, elnyert pályázataink, amelyeknél a munkák még nem kezdődtek el: Közös Önkormányzati Hivatal felújítása elnyert „BM”-s pályázattal. Bővítés, a beadott, de még döntés előtti Magyar Falu Programos pályázat segítségével.

Beadott, döntés előtt lévő pályázataink:

Magyar Falu Program: Rákóczi út felújítása. Kommunális eszközök beszerzése (pótkocsi, hótolólap, sószóró)

TOP: Bölcsőde építése + kisbusz beszerzés (Intézményfenntartó Társulás pályázata)

Mindezekre tekintettel a következő feladatok megoldására készülök.

 

Az óvodai- bölcsődei nevelés, és az általános iskolai oktatás-nevelés:

- A hatályos intézmény fenntartó társulási megállapodás keretei között a településen folyó oktató-nevelő munka segítése.

- Az általános iskola működésének segítése, a Szombathelyi Tankerületi Központ vezetésével minél jobb kapcsolat kialakítása, fenntartása.

- A fenntartó önkormányzatokkal a kapcsolat erősítése, a korrekt fenntartói kapcsolat megtartása.

- Ha pályázati támogatást elnyerjük a bölcsőde megépítésére társulási megállapodás átdolgozása az új intézmény fenntartásának biztosítása.

Az egészségügy, és a szociális alapellátás:

- Az alapellátás folyamatos biztosítása, háziorvosi és fogorvosi, valamint a védőnői feladatok segítése.

- Új háziorvosi rendelő megépítésének előkészítése, forrás keresése, terveztetés.

- Az Evangélikus Diakóniai Központ munkájának segítése, további együttműködési lehetőségek keresése.

A helyi közszolgáltatások:

- A szennyvíztisztító telep és hálózat fejlesztés KEHOP által támogatott beruházásának segítése. A VASIVÍZ-zel való együttműködés erősítése szolgáltatás minél magasabb színvonalának segítése.

A helyi közutak:

- Bel és külterületi utak, valamint a járdák állapotának a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával való fejlesztése. Mezőgazdasági külterületi földutak javításának segítése, a földtulajdonosok összefogásával ingyenes vöröskavics biztosításával. Kisebb munkálatok elvégzése, ha nincs pályázati forrás saját erőből történő megvalósítani pl.: földutak gréderezése, járdaépítés, kátyúzás.

A köztemetők:

- A köztemetők továbbra is önkormányzati fenntartásban történő üzemeltetése, állapotuk folyamatos fenntartása, javítása. A régi temető kegyeleti parkká alakításának folytatása.

 A köztisztaság, közterület gondozás, kommunális szolgáltatás:

- A településtisztaság területén kötelező feladat a felhagyott hulladéklerakó rekultiválása, környezetének folyamatos felügyelete, gondozása.

- Kiemelt figyelmet szentelek továbbra is a közterületek gondozására, virágosításra és a parkosításra. Több virágágyás létrehozása azok gondozására a lakosság bevonásával. A Petőfi u. mentén a villanyoszlopokra lágyszárú virágok felfuttatása.

- Közterületi játszótereink fenntartása, fejlesztése a fiatalok és szülők igényeinek kielégítése.

- Kommunális Kft., vagy Kht. létrehozása, feladatának pontos meghatározása. Közmunkaprogram lehelőségeinek, valamint gépesítésünk minél jobb kihasználása

A közbiztonság:

- A Közbiztonsági kamerarendszer működtetése. A Körmendi Rendőr Kapitánysággal, valamint a helyi körzeti megbízottakkal kialakult jó kapcsolat tovább erősítése.

Turisztika:    

- A turisztikai fejlesztések között a tanulmánytervvel rendelkező Mansio pályázati segítéssel való megépítése.

Sportturisztikai lehetőségek kidolgozása „Íjász Falu”

Helyi civil szervezetek: Működésük támogatása, további együttműködési lehetőségek keresése. Számítok a helyi civil szerveződések erejére, a döntések előkészítésében, a közösségi feladatok végrehajtásában. A fiatalok számára minél vonzóbb, a kornak megfelelő programok, szabadidős tevékenységek biztosítása, a helyi civil szervezeteken keresztül.

Testvér települési kapcsolat, és Nádasd nevű települések együttműködései: Szakmai találkozók, kisebb volumenű együttműködések segítése. Alsósófalvával a testvér-települési kapcsolat további ápolása, a kapcsolat erősítés lehetőségeinek felkutatása.

Önkormányzati ingatlanok: A meglévő ingatlanok folyamatos karbantartása, állaguk megóvása. A faluközpontban lévő „régi iskolaépület”-nek új funkció keresése, ha kell megvásárlása.

Rendezvények: Falunapok, hagyományőrző rendezvények további támogatása, olyan rendezvény szervezése a cél, amely idegenforgalmi vonzerővel is rendelkezne.

Elszármazottak találkozójának megszervezése.

Lakossági együttműködés: Minél jobb lakossági együttműködés kialakítása, minél jobb lakossági tájékoztatás megkeresése. Szórólap a nyilvános testületi ülésekről. Kihelyezett testületi ülések egy-egy falurészbe vagy utcába, illetve Hegyaljára.

Helyi TV kiépítés lehetőségének megvizsgálása.

Képviselői munka: Közösen feltárt problémák megoldására munkaterv kialakítása. A képviselő testületre támaszkodva, minél szélesebb kapcsolatrendszer kiépítés a település érdekében. Különböző munkacsoportok létrehozásának lehetőségét megvitatni, döntés esetén létrehozni képviselők és külső tagok segítségével

Javasolt munkacsoportok:

Energetikai fejlesztések, vállalkozói, településfejlesztő munkacsoport

Turisztikai, faluszépítő, szociális munkacsoport

Sport, kulturális, Ifjúsági munkacsoport

A helyi munkahelyteremtés, a helyi vállalkozások, és a helyben történő foglalkoztatás támogatása kapcsán szeretném a FALUNAK visszaadni a falusi jellegét. Legyen önellátó településünk a helyben megtermelhető élelmiszerekből. E témában, közösségi felmérést, kiadványkészítést, előadásokat és képzéseket szervezni, vagy szervezésüket ösztönözni, segíteni. Ide tartozó pályázatokkal segíteni az önszerveződést.

A falu vezetőivel dolgozzunk ki közösen programot, arra vonatkozóan, hogy hogyan erősítsük a nádasdi emberek érzelmi kötődését településükhöz, hogy annak emlékeit, értékeit minél nagyobb gonddal ápolják és védjék.

Kérem még egyszer a képviselő-testület és a lakosság támogatását.

 

Keressük meg együtt azokat az eszközöket, amelyekkel településünket felvirágoztathatjuk.

                                                                                           Karvalits Zoltán, polgármester