Pünkösd

Pün­kösd ün­ne­pét a ke­resz­tény egy­ház an­nak em­lé­ké­re tart­ja, hogy Jé­zus menny­be­­me­ne­te­le után a Szent­lé­lek le­szállt az apos­to­lo­kra. A hú­své­tot kö­ve­tő öt­ve­ne­dik na­pra esik pün­kösd, amely moz­gó ün­nep má­jus 10-e és jú­ni­us 13-a kö­zött. A lá­nyok ko­szo­rút fon­tak mar­ga­ré­tá­ból, bú­za­vi­rág­ból és a kút­ra akasz­tot­ták, hogy az ör­dö­göt elűz­ze a ház­tól. Pün­kösd­kor a szűz lá­nyok hó­fe­hér ru­há­ban pün­kösd­ki­rály­nő já­rást ját­sza­nak a Ka­to­li­kus Tem­plom­nál. A leg­ki­sebb lányt vá­laszt­ják ki­rály­né­nak, ken­dő alatt kör­be­hor­doz­zák, zöld ágak­kal ter­més­va­rázs­lást vé­gez­nek. Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy pillanatra. A nagy nyári munkák előtt kell köszönteni az új életet, imádkozni a bő termésért.

 

Pün­kös­di éne­kek:

„ A pün­kösd­nek je­les nap­ján,

Szent lé­lek Is­ten kül­dött el.

Erő­sí­te­ni a szí­ve­ket,

Az Apos­to­lo­kat.

 

Me­lyet Krisz­tus ígért va­la,

Egy­kor a ta­nít­vá­nyok­nak.

Mi­kor me­ne mennyor­szág­ba,

Min­de­nek lát­tá­ra.

 

Örül­jünk azért Ő ne­ki,

Mond­ván ékes éne­ke­ket.

Meg­ma­gasz­tal­ván szent ne­vét,

Min­dö­rök­ké ámen.”

 

„Ma vagyon, ma vagyon piros pünkösd napja,

holnap lesz, holnap lesz a második napja.

 

Mit visztek, mit visztek selyemsátor alatt?

Leányokat viszünk, selyem sátor alatt.

 

Hogy adjátok párját? Száz aranyért egyet.

Mer a leány drága, száz aranya az ára.

 

Mit visztek, mit visztek selyemsátor alatt?

Legényeket viszünk, selyem sátor alatt.

 

Hogy adjátok párját? Két krajcárért egyet.

Mert a legény olcsó, mint egy marék ocsú.”