Tojásdobás

A hú­svét­hét­fői mi­se után a Tem­plom­kert­ben, a lo­cso­ló fi­úk és a mi­sé­ről jö­vők ké­szül­nek a to­jás­do­bás­ra. A fes­tett to­já­so­kat 3-5 ka­kas­lé­pés­re le­rak­ják a föl­dre, majd 3 pén­zér­mé­vel dob­nak rá. A ver­seny kez­dő do­bá­sát a plé­bá­nos úr hajt­ja vég­re egy-két ün­ne­pi szó kí­sé­re­té­ben. Aki­nek az ér­mé­je be­le­áll a to­jás­ba, to­vább jut. A leg­jobb do­bót a szét­do­bás so­rán vá­laszt­ják ki. Az el­ső há­rom leg­ügye­sebb to­jás­do­bó ér­té­kes aján­dé­ko­kat kap, ne­vük a fa­lu­új­ság­ba is be­ke­rül.