A templomkert

Hatalmas ciprusaival, évszázados vadgesztenyefáival, tiszafáival, bokraival, virágágyasaival, törpefenyőivel, vértölgy emlékfájával, valamint emlékműveivel és szakrális műalkotásaival testi-lelki megpihenésre és szellemi gyarapodásra hív. A templomhoz érkezőt a keleti útkereszteződésnél az erődített rotunda fára festett képe fogadja: „Isten hozta Nádasdon” üdvözlettel.

Keletről a Hegyhátsáli úton, délről a Kossuth Lajos utca Föjszeg részéről a Boldog Batthyány-Strattmann László térre érkezünk. Itt állítottuk fel a Nádasd jótevőjének és társvédőszentjének, a szegények orvosának szobrát, a parkosított részen. Az oszlopos tetővel védett faszobor Marisits József szobrászművész alkotása. A Templomkert térre néző díszkerítése a Biblia, a Tízparancsolat, a hét szentség és hitünk főigazságainak jelképeit mutatja. A hármas tagolású kapu a hit, a remény és a szeretet főerények szimbólumaival fogadja a belépőt. A 29 kerítéstag felső részén pedig a kereszt különböző ábrázolásai láthatók. A kovácsoltvas és a műkő munkák nádasdi mesterek, a famunkák katafai asztalos művei. A kerítésen belül a térre néző magas Y fán a Tízparancsolat és a szeretet főparancsa teljes szövege olvasható fatáblákba vésve. Marosits József munkája.

A déli kapun belépőt 1894-ben állított nagy kőkereszt fogadja a Megváltó és fájdalmas anya szobrával. Mögötte a templom szentélyének déli falán napóra mutatja a Nap állása szerinti pontos időt. A fehér márvány napkorong Krisztus Urunk monogramját és szavait hirdeti: IHS (Jesus Hominum Salvator = Jézus az emberek megváltója. Ha görög betűknek olvassuk: JÉZ=JÉZUS).  A napkorong körfelirata Jézus szavai: „Én vagyok a világ világossága”. A napóra Jézus születésének 2000. emlékévében készült a helyi földrajzi és csillagászat koordináták szerint.

A Templomkert felső része a 11. századtól 1786-ig az egész plébánia közös temetője volt. Ennek állítottunk temetői kegyeletparkot restaurált öntöttvas keresztekkel. A márvány sírkő ossariumot jelez. Mögéje temettük el a földmunkák során előkerült csontmaradványokat. (R.I.P. – Requiescant in pace – Nyugodjanak béképben!)

Az északi oldalról, a Kossuth Lajos utca Ajszeg része felől érkező a Magyar Millennium kettős vaskeresztjét látja a Templomkert csúcsában, az útelágazásnál. A kovácsoltvas nagy kereszten a tanító Jézus alabástromból készült arcképe látható (olasz szobrászmű). Jézus szavai a kovácsoltvas kereszten felülről lefelé olvasva: „Én vagyok az út, igazság és élet – magyar népemnek. 1000 – 2000.”

A díszúton felfelé haladva a Zászlópark érkezünk. Jobboldalon a Nádasdi Plébánia Történelmi Emlékműve látható, ahol ünnepeken Nádasd község zászlaját és a Plébánia címeres zászlóját vonjuk fel. A faragott mészkő tömbök a Nádasdi Plébánia címere, a hozzátartozó történelmi 10 falu neve és Szent István király törvényének szövege látható: „Tíz falu építsen templomot”. Ez Nádasd központtal szó szerint megvalósult a 11. századtól kezdve. Olvasható még Nádasd Község első okleveles említésének dátuma 1233. és az emlékmű állítása: 1991. A középső kőtömb tetején, öt lábon álló dombon ókeresztény stílusú kereszt van. Jelképes értelme: öt út vezet Nádasdra és mindegyik a Templomdombnál találkozik. Az Árpád-kori magyar szokás ma is érvényes: toronyiránt közlekedtek az irányadó szellemi központ felé. Az emlékmű bronzművei Szabolcs Péter szobrászművész alkotásai. Ugyancsak ő készítette a díszút baloldalán faragott kőtömbön látható koronás ország-címert is, alatta a felirattal: „896 – 1996. Isten, áld meg a magyart!” A Honfoglalás Millecentenáriumának Emlékműve a nemzeti lobogóval.

A Díszút útkereszteződésénél, bokrokkal övezve fehér kereszten a feltámadt Krisztus bronzképe van (Marosits József alkotása) „Uram, Jézus, légy velünk” vésettel.

A Díszúton felfelé haladva ciprusfák és bokrok ölelésében a magyar Millennium Szentkoronás Emlékműve áll kereszt alakzatú faragott mészkőtömbön római kőboltív alatt. A történelmi Magyarország fehér márványba vésett térképe, annak minden tájáról (a mai határokon túlról is) gyűjtött faragatlan kövekből épített dombon áll. Belőle kimagasló kőtömbön a rózsával díszített bronzkereszt. Tetején a Szentkorona élethű, képes mása. Szabolcs Péter remekműve. Az emlékmű feliratai: „Szent István sziklára épített házat és hazát. A szikla Jézus Krisztus. Magyar Millennium 1000-2000.”

A díszút másik oldalán a következő emlékművek sorakoznak: az 1848-49-es szabadságharc nádasdi honvédeinek emlékműve, az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékműve, hálaemlékmű az 1991. június 19-én visszanyert szabadságunkért. Mindhármat 2016-ban avattuk. Az utóbbi kettő bronzművei és rézdomborítás, valamint kőgravírozása Marosits József remekművei.

Tovább haladva a kert parkosított részén, faoszlopos tető alatt a Magyar Himnusz Emlékműve áll az angyalos ország-címerrel, hátoldalán a rovásírás teljes ábc-je a latin ábc-vel. A nagy hengeres tölgyoszlop körfargványa kötött nádkévét mutat. Az ősi magyar írásműveltségünket is megörökítő emlékmű arra is felhívja a figyelmet, hogy a magyar nemzet sose legyen bomlott kéve! A szobor Marosits József alkotása, a környezete nádasdi munka.

A díszúton ismét útkereszteződéshez érkező látogató jobb oldalon egy remekmű kőkeresztet lát a megfeszített Megváltóval, a Fájdalmas Anya és Szent János apostol szobrával. A faragott kőkeretes feszületet Hudetz József mester készítette 1895-ben egy nádasdi házaspár megrendelésére.

Az út bal oldalán parkosított részben az ősi katolikus nádasdi iskolának készítettünk emléket 1996-ban, a magyar iskola 1000 éves ünnepén. A nádasdi iskola írásos említése 1734-ból való, de nádasdi tanító már 1698-ban is volt. Az iskolát 1974-ben bontották le, de egyik tanterme ma is helytörténeti gyűjteménynek ad otthont. Az Iskola emlékmű a tanulásra emlékeztető katedrával és nyitott könyvvel nádasdi mesterek alkotása. A tetőt tartó kalotaszegi erdélyi kapu mintáit ábrázoló faoszlopok faragványait Rác Miklós evangélikus lelkész faragta. Ugyancsak Kölcsey Ferenc mondatát is: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza fényre derül”. A faragott könyvön Dániel próféta szavai olvashatóak: „Akik igazságra tanítottak sokakat, ragyogni fognak miként a csillagok”, (Dániel 12,3.).

Nyugati oldalon, a lépcsőn fölérkezőt térdeplő angyal szobra fogadja. Összetett kezével és tekintetével a helyes irányba mutat. Máriahegyi János műve. Néhány lépéssel tovább az imádkozó Szűzanya kőszobrára tekintünk. Valahol egy ledöntött útszéli keresztről mentették meg és hozták menedékbe. Stílusát tekintve ez is lehet száz éves Hudetz kőfaragás. Felirata fehér márványlapon: „Üdvözlégy Mária”

Tovább haladva Jézus kőszobra tekint ránk szép kővirágos talapzatról. A közel ember nagyságú kőöntvényt Bozza Ödön szobrász készítette. Felirata Jézus szavai: „Békességet hagyok rátok. Szeressétek egymást!”

A rotundához érkezőt Szent Márton emlékoszlopa irányítja bronz domborművel (Marosits József műve) és feliratával: „Szent Márton, lépteid nyomán járunk”. Valóságosan is, mert háromszor járt itt Márton, és lelki útmutatása szerint is.

A Templomkertben van még a Hűség keresztje virágkoszorúval övezve. Felirata: „Légy hű mindhalálig és neked adom az élet koronáját” (Jel.2,10). Az Utolsó remény keresztje Jézus töviskoszorús képével. Felirata a jobb lator fohásza: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban” (Lk 23,42). Jézus válasza nekünk is szól: „Még ma velem leszel országomba.”.

A Templomkert testi és lelki megnyugvást, emlékezést és útmutatást ad mind vallásos, mind hazafias, szülőföld-szerető tudásban és érzületben. A felsoroltakon kívül még látható Feszty Masa Úti Boldogasszony festményének másolat egy Y fán. (Útszéli kereszt mellől, a földből megmentve, Hudetz mű 1917-ből.) Krisztus korpusz megcsonkított kőszobra ugyancsak útszéli árokból megmentve. Megsérülten is szól a szemlélőnek. (Marosfaly Antal festőművész mentette meg.)

A Templomkertben a plébániatemplom és az erődített rotundán kívül 10 hazafias és helytörténeti emlékmű és 16 szakrális műalkotás van jelenleg.

Adja Isten, hogy a nádasdi Templomkert gyarapítsa mind vallásos, mind hazafias és helytörténeti tudásunkat és szeretetünket, ültetett természeti értékei és műalkotásai nyújtsanak lelki örömet! Hasonlóképpen az útszéli és temetői nagykeresztek, továbbá a Táborhegy Emlékműve (2014.) és kápolnája a Szűzanya ikonjával (1997,1991).